1.โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดฯ

Share Buttons

KPI

1.จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับ 5 ผลิตภัณฑ์
2.ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5


โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้านโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลกำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการมีผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง ไกยวงค์

(๒) อาจารย์ ดร.อัญชลี  ชัยศรี

(๓) อาจารย์ ดร.รัศมีเพ็ญ  นาครินทร์

(๔) อาจารย์ ดร.อัญนวียา  ภัชร์จรินท์ญา

(๕)อาจารย์กฤตเมธ  นิติวัฒนะ

(๖)อาจารย์นราศักดิ์  ภูผายาง

(๗) อาจารย์วิโรจน์อภินันท์ธนากร

(๘) อาจารย์ ดร.อรอนุตร  ธรรมจักร

(๙) นายภัครพล อาจอาษา
Download คำสั่ง
Download โครงการ
Download การบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม

Download สื่อนำเสนอโครงการ