13.โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอน

Share Buttons

KPI

  1. เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
  2. เพื่อให้นักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้นำทฤษฎีที่ได้เรียนมาไปทดลองฝึกปฏิบัติการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนตลอดจนปรับปรุงให้ใช้เหมาสมกับนักเรียน และปัญหาที่เกิดขึ้น
  3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนครบตรามหลักสูตรเป็นไปตามองค์ประกอบของมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริยญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จากครุสภา

โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอน กำกับดูแลโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มีผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

(๑) อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  สุพันดี

(๒) อาจารย์นุชจรีย์  ม่วงอยู่

(๓) อาจารย์ ดร.ปณิธานวรรณวัลย์

(๔) อาจารย์ ดร.เพียงแข ภูผายาง

(๕) อาจารย์ ดร.รัชกร ประสีระเตสัง

(๖) อาจารย์เกษกนกวรรณวัลย์

(๗) อาจารย์ ดร.นฤมล ภูสิงห์

(๘) อาจารย์สร้างสรรค์ กระตุฤกษ์

(๙) อาจารย์พรทิพย์ เกิดถาวร

(๑๐) อาจารย์สุภาภัค สิงห์เสนา

(๑๑) อาจารย์สิขรินทร์ก้อนในเมือง

(๑๒) อาจารย์กาญจนา สุขบัว

(๑๓) อาจารย์อ้อยทิพย์ บัวจันทร์

(๑๔) อาจารย์ยุภดี สงวนพงษ์

(๑๕) อาจารย์ธัญรัศม์ภุชงค์ชัย

Download แบบฟร์อมรายงาน
Download การบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม