12.โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย

Share Buttons

KPI

  1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 400 คน
  2. นักศึกษาและผู้ที่รับบริการจากมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80
  3. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา 5 เครือข่าย
  4. บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
  5.  มหาวิทยาลัยมีคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในทุกด้านและได้รับการรับรองจากหน่วยงานประเมินทุกหน่วยงาน
  6. โครงการ/กิจกรรมร่วมที่เครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษาแล้วเสร็จตามแผน ร้อยละ 80

โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย กำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Download แบบฟร์อมรายงาน
Download การบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม