11. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

Share Buttons

KPI

  1. kpi ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร
  2. kpi Application การให้บริการทางการศึกษา และการบริการสารสนเทศ เป็นการให้บริการเชิงรุก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกที่ทุกเวลา
  3. kpi มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นต้นแบบของหน่วยงานราชการที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ระบบราชการ 4.0

 


โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10)

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ กำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

(๑) อาจารย์วิโรจน์ อภินันท์ธนากร

(๒) อาจารย์ ดร.อรอนุตร  ธรรมจักร

(๓) อาจารย์เสกศักดิ์  ปราบพาลา

(๔) อาจารย์สำราญ  วานนท์

(๕) นายภัครพล  อาจอาษา

Download แบบฟร์อมรายงาน
Download การบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม

โครงการ-สำนักวิทยบริการ