10. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการฯ

Share Buttons

 

KPI

  1. ผลงานการให้บริการวิชาการ บ่มเพาะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
  2. เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่(Start up) ที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 5 มีรายได้

 

 

10.โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่(Start up)

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) กำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการและมีผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง ไกยวงค์

(๒) อาจารย์ ดร.อัญชลี  ชัยศรี

(๓) อาจารย์ ดร.รัศมีเพ็ญ  นาครินทร์

(๔) อาจารย์อนงค์วรรณชิณศรี

(๕) อาจารย์สำราญ  วานนท์

(๖)อาจารย์กฤตเมธ  นิติวัฒนะ

(๗)อาจารย์วาสนา  แสงทอง

(๘) อาจารย์ ดร.วาสนา  คำไทย

Download แบบฟร์อมรายงาน
Download การบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม

10. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่(Start up)-ตามแบบcpru – ยุทธ์ 1(1)