3. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีฯ

Share Buttons

KPI

1.จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20 หมู่บ้าน

2.ร้อยละของเครือข่ายร่วมพัฒนาในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3.หมู่บ้านมีความเข้มแข็งในการพัฒนา


โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มีผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ

(๒)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรปัญญะพงษ์

(๓)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์โชควรกุล

(๔)อาจารย์ ดร.คัทลียา  นาวิเศษ

(5) อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์  สุธรรมดี

(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม

(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  พัฒนศานติ์

(8) อาจารย์เทอดศักดิ์  ไป่จันทึก

(9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธิติรัตน์  เหล่าคมพฤฒาจารย์

(10) อาจารย์คุณัญญาฐ์  คงนาวัง

(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร  ใจเอ็นดู

(12) อาจารย์บุญส่ง  วรสิงห์

(13) อาจารย์ไศลโสภิณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์

(14) อาจารย์กันตินันท์  นามตะ

Download คำสั่ง

 Download โครงการความรักสามัคคี

Download แบบฟร์อมรายงาน
Download การบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม

3) แตกตัวคูณ โครงการความรักสามัคคี ชัยภูมิ

Download สื่อนำเสนอโครงการ