โครงการ

Share Buttons

โครงการ
|-โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
—1.โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ใหม่)
—2.โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้านโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล (ใหม่)
—3.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ไขปัญหา การอ่านเขียนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน (ใหม่)
—4.โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจน (ใหม่)
—5.โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ (ใหม่)
—6.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน
—7.โครงการฝายมีชีวิต
—8.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
—9.โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
—10.โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่(Start up)
—11.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
—12.โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย
—13.โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต

|-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ   (ABC-6D)

|-โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 แบ่งตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)
ยุทธศาสตร์ที่ 3:สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)
ยุทธศาสตร์ที่ 4:ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability)