โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

Share Buttons

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิตและสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยอาจารย์ทั้งหมด 16 คน มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีทักษะเชิงวิศวกรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรมและความสามารถด้านการวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การให้บริการวิชาการที่มีอยู่บนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่นและทิศทางการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/คติพจน์

วิสัยทัศน์ | Vision

“ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม  คุณธรรมนำหน้า  วิชาการสู่ชุมชน  พัฒนาคนสู่อาเซียน”

______________________________________________________________________________

ทุนสนับสนุน

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.), ทุนภายนอก

______________________________________________________________________________

สวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ  หอพักนักศึกษา