สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Share Buttons

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติความเป็นมา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเดิมทีที่ก่อตั้งใช้ชื่อว่า โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ บนเขาสระหงส์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย หมู่บ้านนาฝาย และหมู่บ้านห้วยชัน ตำบล-นาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การก่อตั้งมหาวิทยาลัย ได้เปิดให้มีการก่อตั้งห้องสมุดควบคู่ไปด้วย ในปี พ.ศ 2542 โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์วิทยบริการ ณ อาคาร 2 ห้อง 204 (อาคารเรียนชั่วคราว) ปี พ.ศ 2544 ได้ย้ายห้องสมุดไป ณ อาคารเอกเทศ 1 ใช้ชื่อว่า อาคารศูนย์วิทยบริการ และปี พ.ศ 2548 ได้ย้ายห้องสมุดมาเป็นการถาวร ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ซึ่งเป็นอาคารสูง 5 ชั้น ให้บริการเพียง ชั้น 2 จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ 2560  ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อห้องสมุด เป็น โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้ สำนักงานอธิการบดี

โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) ในการบริหารจัดการได้มีการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ ปี พ.ศ. 2544 ใช้ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Library 2001) ปีพ.ศ 2548)     ใช้ระบบโปรแกรมห้องสมุดระบบอัตโนมัติ ( นวสาร ) และในปี พ.ศ 2560 ใช้ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ( Walai autolib 2.0 )
ประมาณต้นปี 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ตามโครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย งานห้องสมุด งานคอมพิวเตอร์ และงานโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งอยู่ภายใต้ สำนักงานอธิการบดี

โดยปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้เป็น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บริหาร ภายใต้การควบคุมดูแลของ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งสนับสนุนชั้นนำของชุมชนในการเรียนรู้ วิจัย และนวัตกรรมของท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพด้วยภาษา บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ปรัชญา

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการบริการบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

  1. สนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต
  2. สนับสนุนด้านการทำผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
  3. ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน
  4. พัฒนาศักยภาพคนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
  5. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย