สำนักงานอธิการบดี

Share Buttons
ประวัติความเป็นมา
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2537 และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2538 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2544 ดังนี้ .-
                    ข้อ 1 ให้แบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏชัยภูมิ ดังนี้.-
(1) สำนักงานอธิการบดี
(2) สำนักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
(3) สำนักกิจการนักศึกษา
(4) สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
(5) คณะวิทยาการศึกษาทั่วไป
(6) คณะวิทยาการวิชาชีพ
ข้อ 2 ให้มีส่วนอำนวยการในสำนักงานอธิการบดี
ข้อ 3 ให้มีฝ่ายเลขานุการในส่วนราชการ ตามข้อ 1 ( 2 )( 3 )( 4 )( 5 ) และ( 6 )
                    สำนักงานอธิการบดีสถาบันราชภัฏชัยภูมิ ได้แบ่งส่วนงานภายในเพื่อให้บริหารและ การดำเนินงานตามประกาศของสถาบันราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี เป็น ดังนี้
1. สำนักงานอธิการบดี
1)ส่วนอำนวยการ
(1.1) กลุ่มงานอำนวยการ
•  งานเลขานุการและงานประชุม ,งานธุรการ ,งานประชาสัมพันธ์ ,งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร ,งานประกันคุณภาพ
(1.2) กลุ่มงานคลังและพัสดุ
•  งานการเงิน ,งานพัสดุ
(1.3) กลุ่มงานบริการ
•  งานอาคารสถานที่ ,งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ,งานจราจรและรักษาความปลอดภัย ,งานยานพาหนะ ,งานสวัสดิการ,งานสาธารณูปโภค
(1.4) ฝ่ายแผนงาน
•  งานนโยบายและแผน ,งานงบประมาณ ,งานสารสนเทศ ,งานธุรการ ,งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
                   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อันมีผลให้สถาบันราชภัฏชัยภูมิได้รับการยกฐาน เป็น“มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม”ิ และเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
                    พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้สถาบันราชภัฏชัยภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.2549 ให้แบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็น 2 กองคือ
1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
                    โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีดังนี้
                               1. นายวิบูลย์  ลือมงคล
                               2. นายเร่งเจริญ ชํานาญบริรักษ์
                               3. นายนิตย์  คำธนนันทิกุล
    วิสัยทัศน์ (Vision)
                    ” สำนักงานอธิการบดี เป็นองค์กรที่ใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมีธรรมภิบาล เป็นหน่วยงาน CCO ( Chief Chang Officer)
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มสมรรถนะและบริการสู่สำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ (E-Office Service)”
พันธกิ  (Mission)
                    1. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พัฒนาโดยใช้หลักนิติธรรม มีจิตสำนึกในการบริการที่ดีมีสมรรถนะ และมีความรับผิดชอบ
                    2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับหน่วยงานในสังกัดที่สอดคล้องกับภารกิจมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
                    3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทั้งองค์กรภายในภายนอก ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ารวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแบบครบวงจร
                    4. ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารภาครัฐแนวใหม่
                    5. ปรับปรุงระเบียบ กฏ ข้อบังคับ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม
                    6. จัดระบบการบริการให้เป็นสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์