สถาบันวิจัยและพัฒนา

Share Buttons

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
“พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งปัญญา”

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
“มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลและเป็นผู้น าทางปัญญา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

พันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้ก าหนดพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพื่อ
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสานและสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

“ วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน”

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์

“ พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

โดยกำหนดกลยุทธ์ที่ส าคัญ 10 กลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินการ ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริม สนับสนุน ตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล
3. สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับหน่วยงานอื่น
4. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการการหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5. การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถนักวิจัย
6. การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัย นวัตกรรม ให้ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
8. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม
(Innovation)
9. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา
10. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย