คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Share Buttons

งบประมาณรายได้

งบดำเนินงาน (165,000.00 บาท)
รหัส
โครงการ
งบประมาณ
100103
ซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการออกกำลังกาย และเครื่องออกกำลังกาย (Fitness)
50,000.00
100102
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
40,000.00
100101
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
45,000.00
100105
จัดชื้อวัสดุ สารเคมีและซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์
20,000.00
100104
จ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือ การอบรมและการจัดการเรียนการสอน
10,000.00
รวม
165,000.00
งบลงทุน (177,850.00 บาท)
รหัส
โครงการ
งบประมาณ
100107
จัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
98,000.00
100106
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน ประจำห้องเรียน
60,750.00
100108
จัดชื้อครุภัณฑ์ห้อง KM คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
19,100.00
รวม
177,850.00
งบอุดหนุน (60,000.00 บาท)
รหัส
โครงการ
งบประมาณ
100109
9) โครงการพัฒนาบัณฑิตเตรียมความพร้อมสู่การบูรณาการที่ยั่งยืน
10,000.00
100109.1
9.1) กิจกรรมกีฬาสระหงส์เกมส์ ครั้งที่ 19 และกีฬาน้องใหม่
10,000.00
100110
10) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
50,000.00
100110.1
10.1) กิจกรรมจัดทำวารสารวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
50,000.00
รวม
60,000.00
งบรายจ่ายอื่น (27,150.00 บาท)
รหัส
โครงการ
งบประมาณ
100111
11) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น
20,000.00
100112
12) โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการคุณภาพ
7,150.00
รวม
งบ27,150.00

งบประมาณแผ่นดิน

งบดำเนินงาน (954,000.00 บาท)
รหัส
โครงการ
งบประมาณ
162009124
3.6) กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย (2)
40,000.00
162009129
4.3) กิจกรรมค่ายอาสาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (2)
0
162009132
5.2) กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ป.บัณฑิต) (2)
13,400.00
162009127
4.1) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(2)
30,000.00
162009119
3.1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างเครือข่าย ศิลปิน ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน ประชาชนทั่วไป ในจังหวัดชัยภูมิ (2)
15,000.00
162009115
1.13) กิจกรรมพัฒนาทักษะโภชนาการบริการอาหารโรงพยาบาลและการกำหนดอาหารสำหรับผู้ป่วยตามรายวิชาโภชนศาสตร์ (2)
5,000.00
162009122
3.4) กิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบ Pacekaging (2)
20,000.00
162009118
2.3) กิจกรรมปรับปรุงระบบโปรแกรมประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ (2)
0
162009135
5.5) กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปี 2561 (2)
20,000.00
162009125
3.7) กิจกรรมจัดนิทรรศการงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 (2)
15,000.00
162009136
5.6) กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์การเงิน (พ.ศ.2560-2564) (2)
10,000.00
162009137
6.1) กิจกรรมการส่งเสริมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ตามหลักโภชนาการที่ดีในชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2)
15,000.00
162009111
1.9) กิจกรรมวิชาการและกีฬา สาธารณสุขสัมพันธ์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2)
60,000.00
162009107
1.5) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 (2)
10,000.00
162009101
ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุการจัดการเรียนการสอน (2)
198,000.00
162009110
1.8) กิจกรรมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับวัดแจ้งสว่างอารมณ์ บ้านห้วยชัน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (2)
0
162009117
2.2) กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) (2)
5,000.00
162009116
2.1) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (2)
70,000.00
162009103
1.1) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (2)
50,000.00
162009130
4.4) กิจกรรมส่งเสริมการนำเสนอนวัตกรรมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์(ทุกสาขา) (2)
50,000.00
162009128
4.2) กิจกรรมวันครูแห่งชาติ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (2)
10,000.00
162009105
1.3) กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เสร็จการศึกษา (พิธีซ้อมรับปริญญา) ประจำปี 2561 (2)
20,000.00
162009120
3.2) กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านไอทีแก่นักศึกษาและประชาชนยุคดิจิตอล (2)
20,000.00
162009114
1.12) กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (2)
7,000.00
162009113
1.11) กิจกรรมวันมหิดลและพิธีมอบเสื้อกาวน์ (2)
10,000.00
162009108
1.6) กิจกรรมส่งเสริมทักษะบัณฑิตในการจัดการขยะตามหลัก 3 Rs ประชารัฐ (Art & Sci to Zero Waste) (2)
20,000.00
162009138
6.2) กิจกรรมอบรมการทำของที่ระลึกเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น (2)
10,000.00
162009104
1.2) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและอบรมคุณธรรมและจริยธรรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (2)
20,000.00
162009133
5.3) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินตนเอง (2)
5,000.00
162009134
5.4) กิจกรรมประกันคุณภาพหน่วยงาน ปีการศึกษา 2561 (2)
10,000.00
162009126
3.8) กิจกรรมค่ายบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ทุกสาขา) (2)
40,000.00
162009109
1.7) กิจกรรม Eco for Life “ขยะสร้างสรรค์ เพื่อ CPRU Zero Waste” (2)
15,000.00
162009131
5.1) กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (2)
25,600.00
162009121
3.3) กิจกรรม Young Designer ครั้งที่ 3 (2)
20,000.00
162009112
1.10) กิจกรรมอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) (2)
20,000.00
162009102
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (2)
50,000.00
162009106
1.4) กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่นักศึกษา(2)
5,000.00
162009123
3.5) กิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบ Computer gyaphic เพื่อใช้ออกแบบลวดลาย Silk Screen (2)
20,000.00
รวม
954,000.00
งบรายจ่ายอื่น (71,800.00 บาท)
รหัส
โครงการ
งบประมาณ
162039139
ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุการจัดการเรียนการสอน (4)
5,000.00
162038140
7.1) กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ป.ตรี) (1)
40,000.00
162039141
8.1) กิจกรรมประเพณีงานบุญเดือนหก (งานศาลเจ้าพ่อพยาแลหนองปลาเฒ่า) ประจำปี 2562 (4)
11,800.00
162039142
8.2) กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (4)
5,000.00
162039144
8.4) กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 (4)
5,000.00
162039143
8.3) กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (4)
0
162039145
8.5) กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 (4)
5,000.00
รวม
71,800.00