คณะรัฐศาสตร์

Share Buttons

ประวัติคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่นและเนื่องจากการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ได้เปิดสอนดังกล่าวได้รับความสนใจในการเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานจึงได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้น

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ถือกำเนิดขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยแบ่งให้เป็นส่วนงานภายในระดับคณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เดิมเป็นโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมานักศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานจึงได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้น เป็นส่วนงานภายในระดับคณะ โดยคณะรัฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ภาควิชา คือภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชารัฐศาสตร์

ต่อมา ปี พ.ศ. 2541 และ 2542 โครงการจัดตั้งได้งบประมาณอีก 3 ล้านบาท และ 2.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2542 ได้เงินก่อสร้างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 10 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2543 ได้งบประมาณ 2.4 ล้านบาท จนปี พ.ศ. 2544 จึงได้งบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้นเป็นเงิน 72 ล้านบาท ในที่สุดจึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็น สถาบันราชภัฎชัยภูมิ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2544 หลังจากนั้นจึงได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฎทั่วประเทศได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิจึงได้พัฒนาไปเป็นมหาวิทยาลัยไปด้วย

หลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2545 ภายใต้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อมาในปี พ.ศ.2546 ได้เปิดการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคปกติ และในปี พ.ศ.2547 ได้เปิดการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)ภาคพิเศษ (กศปช.) ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ได้ทำการเปิดสอนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง

 ปรัชญา (Philosophy)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีจุดเน้นและทิศทางเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการจักการเรียนการสอนให้ได้มาซึ่งบัณฑิต และการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ ได้บัณฑิตทางด้าน รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ทีมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคม

singhamordindang_icon วิสัยทัศน์ ( Vision )

        คณะรัฐศาสตร์มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารทั้งในระดับประเทศและระดับต่างประเทศ สร้างนวัตกรรมงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม

singhamordindang_icon พันธกิจ ( Mission )

        คณะรัฐศาสตร์มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารทั้งในระดับประเทศและระดับต่างประเทศ สร้างนวัตกรรมงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม