คณะพยาบาลศาสตร์

Share Buttons

คณะพยาบาลศาสตร์

ประวัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้เริ่มการก่อตั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 และได้รับจัดตั้งขึ้นตามคติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้สำรวจความต้องการทางการศึกษาของชุมชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้บุตรหลานเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปฏิบัติงานในชุมชนของตนเอง เป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางด้านสุขภาพและพึ่งตนเองได้ รวมทั้งนโยบายทางด้านสาธารณสุขของประเทศ เน้นความครอบคุลมทางด้านการให้บริการ โดยมีนโยบายให้มีพยาบาลวิชาชีพทุกสถานีอนามัย ซึ่งพบว่าในชนบทยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพมาก จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการปี พ.ศ. 2548 ได้กำหนดวิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนวิชาชีพหนึ่ง ไม่สามารถเข้า่โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดได้ นอกจากภาวะเจ็บป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จริง ๆ จึงจะอนุญาตให้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดได้จากเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงได้กำหนดนโยบายก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลขึ้นโดยเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 910/2545 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2549 และได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และสภาการพยาบาล ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้การรับรองสถาบัน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551

และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีฐานะเทียบเป็นคณะวิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัยฯและได้เปลี่ยนชื่อเป็น ” คณะพยาบาลศาสตร์ “ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564 ดังนี้

 

ปรัชญา (Philosophy)

คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่าบุคคลเป็นองค์รวม มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยความเอื้ออาทร สร้างทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยการวิจัย การบริการด้านสุขภาพ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี พ.ศ.2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนโดยการบูรณาการการวิจัย นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ
  2. ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการด้านสุขภาพชุมชน
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

 

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

N U C P R U(Nurse ChaiyaphumRajabhat University)

 

N : Networking          =เน้นการสร้างเครือข่าย

U: Utilization             = เน้นการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร

C: Community = เน้นการดูแลสุขภาพชุมชน

P: Pride                    = มีความภาคภูมิใจในองค์กรและสถาบัน

R : Responsibility        = การมีความรับผิดชอบ

U : Unity                  = มีความสามัคคีและทำงานเป็นทีมมีวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม ร่วมกัน