4 : ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Share Buttons


4 : ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการหลักจำนวน 7 โครงการ

1.โครงการราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว (CPRU Mind is One)

2.โครงการส่งเสริม คนดี คนเก่ง

3.โครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

4.โครงการศูนย์สุขภาพราชภัฏชัยภูมิ (CPRU Health Care Center)

5.โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

6.โครงการส่งเสริมสวัสดิการบุคลากร

7.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

8.โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว