3 : สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้

Share Buttons


3 : สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ โครงการหลักจำนวน 16 โครงการ

1.โครงการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศ

2.โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพ Ranking

3.โครงการครุชัยภูมิโมเดลเพื่อการผลิตครูเป็นเลิศ

4.โครงการราชภัฏชัยภูมิโมเดล               

 5.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น(Value Added)เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

6.โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร เรารักชัยภูมิ (I love Chaiyaphum)

7.โครงการร่วมมือกับชุมชนและสื่อสารมวลชน 

8.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

9.โครงการอบรมให้นักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาและการสื่อสาร

10.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาผลงานได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

11. โครงการราชภัฏชัยภูมิจิตอาสา

12. โครงการส่งเสริมบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม

13. โครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

14. โครงการศูนย์ธุรกิจครบวงจรราชภัฏชัยภูมิ  CPRU Business Center 

15. โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนคนของพระราชา

16. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (CPRU Renewable Power Plant)