D6 ด้านวัฒนธรรม(Culture)

Share Buttons

เกณฑ์วัดความสำเร็จของ ABC-6D Model ด้านวัฒนธรรม(Culture)

1. มีกิจกรรมที่แสดงถึงการสืบสาน ประเพณี  วิถีวัฒนธรรมของชุมชน

2. กิจกรรมทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย

3.  มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น

4. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรม

โครงการที่กำลังดำเนินการ

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย

การศึกษาอัตลักษณ์และแนวทางสืบทอดประเพณีแห่นาคโหด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ฐิติรดา  เปรมปรี คณะครุศาสตร์