D5 ด้านการศึกษา(Education)

Share Buttons

ด้านการศึกษา(Education) เกณฑ์วัดความสำเร็จของ ABC-6D Model

1. เด็กอายุ 2-5 ปี (บริบาลถึงอนุบาล 3) ได้รับการดูแลสุขภาวะและพัฒนาการตามช่วงวัยในสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็ก

2. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ป.1-ม.3)

3. นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ได้เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า

4. นักเรียนที่จบชั้น ม.6/เทียบเท่า ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

5. การอ่านออก เขียนได้ และวิเคราะห์เป็น ของนักเรียนและคนในชุมชน

6. ระดับการศึกษาของคนในชุมชน

7. จำนวนแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ในชุมชน

8. คนในชุมชนมีการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

9. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหน

10.มีระบบการจัดการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ คุณธรรมจริยธรรมในชุมชน

โครงการที่ดำเนินการ

๑) โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัย
๒) โครงการ(พัฒนาครูเพื่อ)ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
๓) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
๔) โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ธรรมรัตน์  โพธิสุวรรณปัญญา คณะรัฐศาสตร์
รูปแบบการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ อาจารย์ ดร.สิริศักดิ์  อาจวิชัย คณะครุศาสตร์
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา  สุขเสริม คณะรัฐศาสตร์
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในจังหวัดชัยภูมิ  อาจารย์ ดร.กัญญาวีร์  แก้วนุ้ย คณะรัฐศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์การอ่านคำพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ อาจารย์ ผศ.ดร.สุรพล  วีริยาสรร คณะครุศาสตร์