D4 ด้านสังคม (Social)

Share Buttons

เกณฑ์วัดความสำเร็จของ ABC-6D Model ด้านสังคม(Social)

1. มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. สังคมสันติสุข

3. ชุมชนมีกฎ กติกาการดูแลและช่วยเหลือคนในชุมชน

4. ครอบครัวแหว่งกลางได้รับการดูแลจากคนในชุมชน

5. มีการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

6. จำนวนสมาชิกเครือข่าย “คนของพระราชา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น”

7. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8. ชุมชนบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล

9. มีความอบอุ่นและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว