D3 ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

Share Buttons

 

เกณฑ์วัดความสำเร็จของ ABC-6D Model ด้านสิ่งแวดล้อม(Environment)

1. มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน

2. มีแนวทางในการบริหารจัดการขยะในชุมชน

3. คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ลดการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร

5. คนในชุมชนรู้คุณค่าในการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน

6. มีการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม