D2 ด้านสุขภาพ (Health)

Share Buttons

 

เกณฑ์วัดความสำเร็จของ ABC-6D Model ด้านสุขภาพ(Health)

1. มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในชุมชน

2. จำนวนประชาชนที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ตามค่ามาตรฐาน

3. จำนวนการเจ็บป่วยของคนในชุมชน

4. หญิงตั้งครรภ์ได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด 2 ปี

5. อาหารปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

6. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

โครงการที่ดำเนินการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม คณะพยาบาลศาสตร์

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการบริการด้านกีฬาและการออกกำลังกายของชุมชนบ้านนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ทนงศักดิ์  ทองศรีสุข คณะครุศาสตร์
ผลการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอรโรบิกแบบศิลปะมวยไทยที่มีต่อสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมและภาวะกลัวการล้มในผู้สูงอายุ อาจารย์กัลยารัตน์  กำลังเหลือ คณะครุศาสตร์
พฤติกรรมการผลิตผักปลอดภัยของเกษตรกร ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ ผศ.ดร.ประมุข  ศรีชัยวงษ์ คณะรัฐศาสตร์
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ทรัพย์ทวี  หิรัญเกิด คณะพยาบาลศาสตร์
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการเสพสารเสพติด ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์จุลจีรา  จันทะมุงคุณ คณะพยาบาลศาสตร์
ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนธาลัสซีเมีย จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ยุภดี  สงวนพงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการออกกำลังกายด้วยการรำมวยไทยต่อการทรงตัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อาจารย์กรุณา  จันทุม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การศึกษาโปรแกรมการป้องกันโรคซึมเศร้าเชิงสังคมและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในผู้สูงอายุตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ณัฐิกา  ราชบุตร คณะพยาบาลศาสตร์
รูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุของ อสม. ตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ ดร.ศรีงามลักษณ์  ศรีปวริศร คณะพยาบาลศาสตร์