D1 ด้านอาชีพ (Occupation)

Share Buttons

ด้านอาชีพ(Occupation)

1. ภาวะการมีงานทำของคนในชุมชน

2. คนในชุมชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

3. คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน

4. วิสาหกิจชุมชนมีระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์

การดำเนินงาน

โครงการ ที่ดำเนินการ

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ บทบาทหน้าที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือการพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับพันธกิจของหน่วยงานอื่นๆ ในท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในท้องถิ่นโดยการน้อมนำหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ ความเดือดร้อน และความยากจนของประชาชน  การดำเนินการปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการกับจังหวัดชัยภูมิและบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพยกระดับรายได้ของครัวเรือนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและประชาชนมีรายได้ที่สูงกว่าเกณฑ์ความยากจน ในพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคอนสาร อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอภักดีชุมพล กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 ครัวเรือน

โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้านโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล
การยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการในชุมชนที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพ มาตรฐานที่สังคมยอมรับและสามารถแข่งขันได้ และสามารถยกระดับให้ธุรกิจมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การดำเนินการปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการกับจังหวัดชัยภูมิและบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ บนพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคอนสาร อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอภักดีชุมพล

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างพลเมืองที่มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมอันพึงประสงค์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ โดยมีเป้าหมายคือคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่านิยม และความเป็นไทย วางรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย การดำเนินการปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมกับจังหวัดชัยภูมิและบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคอนสาร อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอภักดีชุมพล

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) เป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองในการฝึกประสบการณ์ชีวิตโดยตรงได้ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต โดยนำเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิ ที่มีมากมาย ทั้งสินค้าทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร ผลภัณฑ์ OTOP เช่น หม่ำชัยภูมิ  ผ้าไหมบ้านเขว้ามะม่วงแช่อิ่ม  ปลาร้าทรงเครื่อง กล้วยกวน  ข้าวซ้อมมือ  ไข่เค็ม ดอกไม้ประดิษฐ์  ผ้าขิด  เสื้อผ้าบุรุษและสตรี ส้มโอ  สับปะรด ฯลฯ ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนสร้างรายได้แก่ประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดี การดำเนินการปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการกับจังหวัดชัยภูมิและบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและผู้สนใจ พัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในเขตพื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์, ภักดีชุมพล, คอนสาร และอำเภอเมือง

แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ ผศ.ดร.ธิติรัตน์  เหล่าคมพฤฒาจารย์ คณะรัฐศาสตร์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดชัยภูมิ อาจารย์หทัยกาญจน์  ทองศรีสุข คณะบริหารธุรกิจ
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดด้านผ้าไหมพื้นเมือง ของตำบลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์คุณัญญาฐ์  คงนาวัง คณะครุศาสตร์
การพัฒนาเกษตรปลอดภัยของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์อินทุราภรณ์  มงคลขจรกิตติ คณะรัฐศาสตร์
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ ดร.อธิษฐาน  ใชยเรือง คณะรัฐศาสตร์
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านโลจิสติกส์ ของกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการ จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ ดร.ณัฐปราย์  ชัยสินคุณานนต์ คณะรัฐศาสตร์
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังและความภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดชัยภูมิ อาจารย์วาสนา  คำไทย คณะบริหารธุรกิจ
แนวทางการยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์  สุธรรมดี คณะรัฐศาสตร์