ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ABD-6D

Share Buttons

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ABD-6D

เครือข่ายระดับจังหวัด เครือข่ายระดับอำเภอ เครือข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด   
สภาหอการค้าจังหวัด
เครือข่ายอื่นๆ

 

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ 

 

โครงการย่อย “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562”