2 : สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า

Share Buttons


2 : สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า โครงการหลัก จำนวน 5 โครงการ

  1. โครงการครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
  2.  ครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่า
  3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ (ABC-6D)
  4. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  5. โครงการจัดทำแผนการผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร