1 : ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร

Share Buttons

1 : ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร โครงการหลักทั้งสิ้น 15 โครงการ


1.โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ “จิ๋วแต่แจ๋ว“

2.โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

3.โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

4.โครงการปฏิรูปหลักสูตร             

 5.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต

6.โครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรการเพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี

7.โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบบมืออาชีพ                

8.โครงการธนาคารหน่วยกิต

9.โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up)

10.โครงการสหกิจศึกษา

11.โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนแห่งความสุข                      

12.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล

13.โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน

14.โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านดิจิทัล

15.โครงการจัดทำฐานข้อมูล(BigData)เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น