โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี)

Share Buttons

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

“…ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว ทำให้รู้สึก
มีความสุขและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก
ไปทุกครั้งก็มีความสุข
อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ของเรา เป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค
และท้องถิ่นจริงๆ จังๆ ในเรื่องการดำรงชีวิต ในเรื่อง ความรู้
ทั่วไป และข้อสำคัญคือผลิตคนดี ผลิตคนดีที่เห็นประโยชน์แก่
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นสถาบันที่ เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศ ได้อย่างยิ่ง
ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกัน และคุยกันมากๆ จะเป็นสถาบัน หลักที่พัฒนา
ประเทศและประชาชนได้อย่างมาก…”

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา และทรงมุ่งหมายให้
การศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานท าและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย อันเป็นส่วนส าคัญใน
การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศกอปรกับการเสด็จพระราชด าเนินพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ได้ทรงติดตามและ
ทอดพระเนตรเห็นศักยภาพอย่างเข้าพระทัยลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้วิชาการและเป็นปราชญ์แห่งการ
พัฒนาท้องถิ่น อันเป็นกลไกส าคัญที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของพสกนิกรของพระองค์ในแต่ละท้องที่ และสามารถด าเนินการแก้ไขและพัฒนาอย่างมุ่งเป้าเพื่อให้ประชาชน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน จึงทรงมอบหมายภารกิจให้องคมนตรีแนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏให้ท างานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน
เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศได้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพ จึงน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษามาจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่สอดคล้องกับภารกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได้ทบทวนแผนฯ ฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้ง
เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพร้อมด้วยคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระราโชบาย มุ่งผลิตครูคุณภาพและพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
ขอให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็น “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” มุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่
อยู่ในมือท่านฉบับนี้ และจะต้องค านึงถึงบริบทที่แท้จริงของพื้นที่บริการที่แต่ละมหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการจัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมที่สอดรับกัน โดยมีการวิเคราะห์และ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังต้องให้ความส าคัญกับการสื่อสาร การบูรณาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งภายในมหาวิทยาลัย นอกมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏด้วยกันเอง ดังนี้แล้วจึงนับได้ว่าเป็นการรวมสรรพก าลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยองค์ความรู้อย่างเต็มภาคภูมิ

สารจาก พลเอก ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ องคมนตรี

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2562-2565

ปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งปัญญา
วิสัยทัศน์ ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน (CPRU Knowledge for all)
ค่านิยม ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียว (CPRU Mind is One)
อัตลักษณ์ ความรู้ดี มีคุณธรรม นําสังคม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขา
วิชาชีพอื่นๆ
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์บันได 4 ขั้น สู่ความยั่งยืน ( 4 Step Strategies to Sustainability)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการดำเนินการร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง จำนวน  5  โครงการ

1. โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้านโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล
การยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการในชุมชนที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพ มาตรฐานที่สังคมยอมรับและสามารถแข่งขันได้ และสามารถยกระดับให้ธุรกิจมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การดำเนินการปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการกับจังหวัดชัยภูมิและบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ

  1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ บทบาทหน้าที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือการพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับพันธกิจของหน่วยงานอื่นๆ ในท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในท้องถิ่นโดยการน้อมนำหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ ความเดือดร้อน และความยากจนของประชาชน การดำเนินการปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการกับจังหวัดชัยภูมิและบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพยกระดับรายได้ของครัวเรือนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและประชาชนมีรายได้ที่สูงกว่าเกณฑ์ความยากจน 3. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างพลเมืองที่มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมอันพึงประสงค์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ โดยมีเป้าหมายคือคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่านิยม และความเป็นไทย วางรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย การดำเนินการปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมกับจังหวัดชัยภูมิและบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ 4. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ไขปัญหา การอ่านเขียนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12 พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ซึ่งมีเป้าหมายในการจบการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพครู เป็นนักศึกษากลุ่มเป้าหมายแรก ๆ ที่จะต้องตระหนักและพัฒนาตนเองให้มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน  8  โครงการ

  1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาระบบนิเวศธรรมชาติ การดำเนินการกิจกรรมโครงการร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ ด้วยการสร้างจิตสำนึกแก่มนุษย์ให้รู้จักรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ทั้งในบ้านเรือนของตัวเอง และภายนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง สถานที่ทำงาน หรือที่สาธารณะอื่น ๆ ให้รู้จักทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะให้เป็นที่เป็นทาง ไม่มักง่ายทิ้งขยะเกลื่อนกลาด สร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้กับประชาชน
  2. โครงการฝายมีชีวิต เป็นการสร้างความชุ่มชื้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ต้นน้ำลำธาร คืนความอุดมสมบูรณ์ และทำให้เกิดความหลากหลายด้านชีวภาพแก่สังคมของพืชและสัตว์ ตลอดจนนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน การสร้างฝายมีชีวิต หัวใจสำคัญ คือองค์ความรู้ทางธรรมชาติ ที่จะต้องเข้าใจดิน เข้าใจน้ำ และเข้าใจป่า ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในธรรมชาติที่ช่วยพยุง หรือสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ “เข้าใจธรรมชาติ และเห็นใจระบบนิเวศ” ไม่นำสิ่งแปลกปลอมมาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก ตะปู แต่จะใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ทราย เชือก เหล่านี้เป็นส่วนหลักในการสร้างฝายให้มีชีวิต แต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ จิตวิญญาณของชาวบ้าน หรือชุมชนที่จะต้องให้กับฝายมีชีวิต คือความผูกพันต่อฝายน้ำแห่งนี้ การดำเนินการกิจกรรมโครงการร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ โดยการร่วมแรง ร่วมใจ ในการก่อสร้างของคนในชุมชนเอง ที่จะต้องมองเห็นประโยชน์จากการเกิดขึ้นของฝายน้ำ เข้าใจวัตถุประสงค์ และปลายทางในการร่วมกัน ที่ต้องมีชีวิตผูกพัน เอื้ออาทรกับฝายน้ำแห่งชีวิตนี้ จนเกิดระบบการเกื้อกูล พึ่งพาอย่างไม่สิ้นสุดบนพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดชัยภูมิ

 

  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษานำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินการได้มีการดำเนินกิจกรรมโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นพี่เลี้ยง ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning (PBL) การจัดการเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้ (Professional Learning Communities : PLC)
  2. โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านการคำนวณ ภาษาต่างประเทศ และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ต่ำ การดำเนินการโดยสร้างกระบวนการในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและมีความทันสมัย ลดปัญหาของการขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียน 5. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) เป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองในการฝึกประสบการณ์ชีวิตโดยตรงได้ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต โดยนำเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิ ที่มีมากมาย ทั้งสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร ผลภัณฑ์ OTOP เช่น หม่ำชัยภูมิ ผ้าไหมบ้านเขว้ามะม่วงแช่อิ่ม  ปลาร้าทรงเครื่อง กล้วยกวน  ข้าวซ้อมมือ  ไข่เค็ม ดอกไม้ประดิษฐ์  ผ้าขิด  เสื้อผ้าบุรุษและสตรี ส้มโอ  สับปะรด ฯลฯ ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนสร้างรายได้แก่ประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดี 6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร การปฏิบัติงาน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำงานบนเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับบริการนักศึกษา สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับวิธีการทำงาน การเรียนรู้ และวิถีชีวิตในปัจจุบัน รองรับการพัฒนาฐานข้อมูลและ Application ที่จะให้บริการสนเทศท้องถิ่น ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันตามยุทธศาสตร์ใหม่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น สารสนเทศการพัฒนาท้องถิ่น สารสนเทศด้านการผลิตและพัฒนาครู สารสนเทศด้านการลดความเหลื่อมล้ำ สารสนเทศการแก้ไขปัญหาความยากจน การดำเนินการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการดำเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ7. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย การดำเนินงานเป็นพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร การส่งเสริมอาจารย์ประจำมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงองค์กร การจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน และการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา

    8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในจังหวัดชัยภูมิ เป็นการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมของประชาชนในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ด้านอาชีพ (Occupation) ด้านสุขภาพ(Health) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) ด้านการศึกษา (Education) และด้านวัฒนธรรม (Culture) (ABC-6D Chaiyaphum Model)