เบอร์โทรศัพท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Share Buttons

เบอร์โทรศัพท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาคาร 9 ชั้น
หน่วยงานภายใน เบอร์โทร เบอร์ตรง FAX 1 งานประชาสัมพันธ์ 0 เบอร์โทรศัพท์ 044-815111 – 1
งานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 6101 – 1
งานธุรการ กองกลาง 6102 เบอร์โทรศัพท์ 044-815116 เบอร์โทรศัพท์ 044-815146 1
งานบัญชี 6103 1
งานการเงิน 6104 เบอร์โทรศัพท์ 044-815108 1
ห้องผู้อำ นวยการกองกลาง 6105 1
งานพัสดุ 6106/6107 เบอร์โทรศัพท์ 044-815126 เบอร์โทรศัพท์ 044-815147 2
ห้องเจ้าหน้าที่ 6200 3
ห้องเจ้าหน้าที่ 6300 4
ห้องพักอาจารย์6400 5
ห้องควบคุม 6513 5
ห้องทํางานนายกสภา มชย. 6512 5
ห้องทํางานผู้ช่วยอธิการบดี 6511 5
ห้องทํางานผู้ช่วยอธิการบดี 6510 5
ห้องรองอธิการบดี 6509 5
ห้องรองอธิการบดี 6508 5
ห้องรองอธิการบดี 6507 5
ห้องรองอธิการบดี 6506 5
ห้องรองอธิการบดี 6505 5
ห้องรองอธิการบดี 6504 5
ห้องเลขานุการ 6502/6503 5
ห้องเลขานุการ 6501 เบอร์โทรศัพท์ 044-815110 เบอร์โทรศัพท์ 044-815148 5
ห้องอธิการบดี 6500 6
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 6600 เบอร์โทรศัพท์ 044-815101 6
กองนโยบายและแผน 6601 เบอร์โทรศัพท์ 044-815130 6
งานกิจการสภา 6602/6603 เบอร์โทรศัพท์ 044-815139 6
หน่วยตรวจสอบภายใน 6604 6
งานนิติการ 6605 เบอร์โทรศัพท์ 044-815104 เบอร์โทรศัพท์ 044-815149 6
งานบริหารงานบุคคล 6606 เบอร์โทรศัพท์ 044-815150 7
สนง.คณะครุศาสตร์ 6700 7
สนง.คณะครุศาสตร์ 6701
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาคาร 9 ชั้น ชั้นที่
หน่วยงาน เบอร์โทร เบอร์ตรง FAX 7 คณบดี 6703 7
รองคณบดี 6704 เบอร์โทรศัพท์ 044-815165 8
ห้องพักอาจารย์6800 8
ห้องพักอาจารย์6801 9
ห้องควบคุม 6900/6901

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาคารที่ หน่วยงาน เบอร์โทร เบอร์ตรง FAX 1
งานด้านอาคารสถานที่และงาน ยานพาหนะ 1000/6001 เบอร์โทรศัพท์ 044-815127 เบอร์โทรศัพท์ 044-815141 1
งานโสต 1002 1
งานส่งเสริมบริการวิชาการ 1100 เบอร์โทรศัพท์ 044-815120 เบอร์โทรศัพท์ 044-815154 1
ผอ.งานกจิการนกัศึกษา 1101 เบอร์โทรศัพท์ 044-815102 1
งานด้านกิจการนักศึกษา 1102/1103 เบอร์โทรศัพท์ 044-815108 1
งานบ่มเพราะวิสาหกิจ 1105 1
คณะรัฐศาสตร์ 1300/1301/1302 เบอร์โทรศัพท์ 044-815179 เบอร์โทรศัพท์ 044-815142 1
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ 2200/2201 เบอร์โทรศัพท์ 044-815138 1
ศนูย์คอมพิวเตอร์ 3200/3201 1
คณะบริหารธุรกิจ 3100/3101/3102 เบอร์โทรศัพท์ 044-815106 เบอร์โทรศัพท์ 044-815151 1
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4100/4101/4102 เบอร์โทรศัพท์ 044-815105 เบอร์โทรศัพท์ 044-815152 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4103 เบอร์โทรศัพท์ 044-815122 เบอร์โทรศัพท์ 044-815143 1
คณะพยาบาลศาสตร์ 5100/5101/5102 เบอร์โทรศัพท์ 044-815114 เบอร์โทรศัพท์ 044-815153 1
เทคโนอุตสาหกรรม 7100 1
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 11100 เบอร์โทรศัพท์ 044-815119 1
งานด้านศิลปวัฒนธรรม 9100 เบอร์โทรศัพท์ 044-815188 เบอร์โทรศัพท์ 044-815144 1
โรงเรียนสาธิต 8100 เบอร์โทรศัพท์ 044-815189 1
งานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ 10100 1
เครื่องกล 12100
หมายเลขโทรศัพท์หนว่ ยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หน้าห้องอธิการบดี 6502 เบอร์โทรศัพท์ 044-815110
หน้าห้องรองอธิการบดี 6501,6503
ห้องอธิการบดี 6500
ห้องรองอธิการบดี 6504
ห้องนายกสภาฯ 6512
ห้องรองอธิการบดี 6505
ห้องผู้ช่วยอธิการบดี 6510
ห้องรองอธิการบดี 6506
ห้องผู้ช่วยอธิการบดี 6511
ห้องรองอธิการบดี 6507
ห้อง ผอ.กองกลาง 6105
ห้องรองอธิการบดี 6508
งานประชาสัมพันธ์0 เบอร์โทรศัพท์ 044-815111
ห้องรองอธิการบดี 6509
งานธุรการ 6102 เบอร์โทรศัพท์ 044-815116
คณะรัฐศาสตร์ 1300,1301,1302
งานบัญชี 6103
คณะบริหารธุรกิจ 3100,3101,3102
งานการเงิน 6104 เบอร์โทรศัพท์ 044-815108
คณะศลิปศาสตร์ฯ 4100,4101,4102
งานพัสดุ 6106,6107 เบอร์โทรศัพท์ 044-815126
คณะพยาบาลศาสตร์ 5100,5101,5102
งานวิศวกรรมและก่อสร้าง 6101
คณะครุศาสตร์ 6700,6701
งานกิจการสภา 6602,6603 เบอร์โทรศัพท์ 044-815139
คณบดีคณะครุศาสตร์ 6703
งานตรวจสอบภายใน 6604
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 6704
งานนิติการ 6605 เบอร์โทรศัพท์ 044-815104
งานบ่มเพาะวิสาหกิจ 1105
งานบริหารงานบุคคล 6606
ศนูย์คอมพิวเตอร์ 3200,3201
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 6601
งานส่งเสริมบริการวิชาการ 1100
งานอาคารสถานที่,งานยานพาหนะ 1000 เบอร์โทรศัพท์ 044-815127
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 1101
งานโสต 1002
งานกิจการนักศึกษา 1102,1103
งานประกันคุณภาพฯ 6600 เบอร์โทรศัพท์ 044-815101
งานด้านศลิปวัฒนธรรม 9100,เบอร์โทรศัพท์ 044-815188
กองนโยบายและแผน 6601 เบอร์โทรศัพท์ 044-815130
โรงเรียนสาธิต 8100,เบอร์โทรศัพท์ 044-815189
งานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ 10100
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4103,เบอร์โทรศัพท์ 044-815122
เครื่องกล 12100
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11100,เบอร์โทรศัพท์ 044-815119
สํานักวิทยบริการฯ 2200,2201 เบอร์โทรศัพท์ 044-815138
เทคโนอุตสาหกรรม 7100