เกี่ยวกับประกันคุณภาพ

Share Buttons

all a3 small red  ตัวอย่างการเขียนรายงานการประกันคุณภาพประจำปี

arrow  ตัวอย่าง การเขียนรายงานการประกันคุณภาพประจำปี (คณะนิติศาสตร์)
arrow  ตัวอย่าง การเขียนรายงานการประกันคุณภาพประจำปี (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)

all a3 small red  ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสอบถามความคิดเห็น (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ)

arrow  แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ ดาวน์โหลด
arrow  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ ดาวน์โหลด
arrow  แบบสรุปประเมินผลการสัมมนาบุคลากร ดาวน์โหลด

all a3 small red  แนวทางการปรับปรุงคุณภาพบริการในแต่ละปัจจัยคุณภาพ ดาวน์โหลด

all a3 small red  กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

all a3 small red  บทสรุปรายงานการวิจัยของ สมศ. “การเปรียบเทียบระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มทวีปยุโรป” (07/04/2548) ดาวน์โหลด

all a3 small red  พันธมิตรด้านประกันคุณภาพของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA Alliance)