ราชภัฎชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน

Share Buttons

.                มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ควรเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อทุกคนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและพัฒนาตนเองตลอดชีวิต (CPRU Knowledge for all) เป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลที่มีโครงสร้างขนาดเล็กแต่มากคุณภาพ สามารถยืนหยัดได้ด้วยรายได้ของตัวเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเต็มรูปแบบ (Internet of Thing : IOT)  บริหารด้วยความโปร่งใส่ มีธรรมภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี(good governance and management) เป็นมหาวิทยาลัยหลักในถิ่นชัยภูมิที่พึ่งได้ ใช้ค่านิยม “ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว (CPRU Mind is One)” ด้วยจิตวิญญาณ เรารักชัยภูมิ (I love Chaiyaphum) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต้องอัจฉริยะ ต้องแตกต่าง ต้องปฏิรูปและต้องวางทิศทางใหม่ (Reform and Reposition) เพิ่มรายได้ (Increase Revenue) หลักสูตรต้องบูรณาการ ต้องมุ่งเป้า (Focus) และต้องทำทันที จึงได้วางแผนยุทธศาสตร์แบบมุ่งเป้า (Strategie Focus) ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กำหนดแผนกลยุทธ์การบริหารแบบมุ่งเป้าเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต และการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อได้รับโอกาสเป็นอธิการบดี ของรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล ในระยะเวลา ๔ ปี(พ.ศ. 2562-2565) ด้วยยุทธศาสตร์ บันได ๔ ขั้น สู่ความยั่งยืน (4 STEPs Strategies to Sustainability)