หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Share Buttons

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

1. สำนักงานอธิการบดี
2. สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
3. สำนักพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
4. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
5. สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครูและบุคลากรการศึกษา
6. สำนักวิจัยเพื่อการพัฒนา
7. สำนักภูมิสถาปัตย์และระบบนิเวศวิทยา
8. โรงเรียนสาธิต
9. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
10. ศูนย์วิทยบริการ
11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
13. สถานบัณฑิตศึกษา
14. โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
15. โครงการ อปท.
16. โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการพลังงาน
17. งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาคาร 9 ชั้น
หน่วยงานภายใน เบอร์โทร เบอร์ตรง FAX 1 งานประชาสัมพันธ์ 0 เบอร์โทรศัพท์ 044-815111 – 1
งานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 6101 – 1
งานธุรการ กองกลาง 6102 เบอร์โทรศัพท์ 044-815116 เบอร์โทรศัพท์ 044-815146 1
งานบัญชี 6103 1
งานการเงิน 6104 เบอร์โทรศัพท์ 044-815108 1
ห้องผู้อำ นวยการกองกลาง 6105 1
งานพัสดุ 6106/6107 เบอร์โทรศัพท์ 044-815126 เบอร์โทรศัพท์ 044-815147 2
ห้องเจ้าหน้าที่ 6200 3
ห้องเจ้าหน้าที่ 6300 4
ห้องพักอาจารย์6400 5
ห้องควบคุม 6513 5
ห้องทํางานนายกสภา มชย. 6512 5
ห้องทํางานผู้ช่วยอธิการบดี 6511 5
ห้องทํางานผู้ช่วยอธิการบดี 6510 5
ห้องรองอธิการบดี 6509 5
ห้องรองอธิการบดี 6508 5
ห้องรองอธิการบดี 6507 5
ห้องรองอธิการบดี 6506 5
ห้องรองอธิการบดี 6505 5
ห้องรองอธิการบดี 6504 5
ห้องเลขานุการ 6502/6503 5
ห้องเลขานุการ 6501 เบอร์โทรศัพท์ 044-815110 เบอร์โทรศัพท์ 044-815148 5
ห้องอธิการบดี 6500 6
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 6600 เบอร์โทรศัพท์ 044-815101 6
กองนโยบายและแผน 6601 เบอร์โทรศัพท์ 044-815130 6
งานกิจการสภา 6602/6603 เบอร์โทรศัพท์ 044-815139 6
หน่วยตรวจสอบภายใน 6604 6
งานนิติการ 6605 เบอร์โทรศัพท์ 044-815104 เบอร์โทรศัพท์ 044-815149 6
งานบริหารงานบุคคล 6606 เบอร์โทรศัพท์ 044-815150 7
สนง.คณะครุศาสตร์ 6700 7
สนง.คณะครุศาสตร์ 6701
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาคาร 9 ชั้น ชั้นที่
หน่วยงาน เบอร์โทร เบอร์ตรง FAX 7 คณบดี 6703 7
รองคณบดี 6704 เบอร์โทรศัพท์ 044-815165 8
ห้องพักอาจารย์6800 8
ห้องพักอาจารย์6801 9
ห้องควบคุม 6900/6901

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาคารที่ หน่วยงาน เบอร์โทร เบอร์ตรง FAX 1
งานด้านอาคารสถานที่และงาน ยานพาหนะ 1000/6001 เบอร์โทรศัพท์ 044-815127 เบอร์โทรศัพท์ 044-815141 1
งานโสต 1002 1
งานส่งเสริมบริการวิชาการ 1100 เบอร์โทรศัพท์ 044-815120 เบอร์โทรศัพท์ 044-815154 1
ผอ.งานกจิการนกัศึกษา 1101 เบอร์โทรศัพท์ 044-815102 1
งานด้านกิจการนักศึกษา 1102/1103 เบอร์โทรศัพท์ 044-815108 1
งานบ่มเพราะวิสาหกิจ 1105 1
คณะรัฐศาสตร์ 1300/1301/1302 เบอร์โทรศัพท์ 044-815179 เบอร์โทรศัพท์ 044-815142 1
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ 2200/2201 เบอร์โทรศัพท์ 044-815138 1
ศนูย์คอมพิวเตอร์ 3200/3201 1
คณะบริหารธุรกิจ 3100/3101/3102 เบอร์โทรศัพท์ 044-815106 เบอร์โทรศัพท์ 044-815151 1
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4100/4101/4102 เบอร์โทรศัพท์ 044-815105 เบอร์โทรศัพท์ 044-815152 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4103 เบอร์โทรศัพท์ 044-815122 เบอร์โทรศัพท์ 044-815143 1
คณะพยาบาลศาสตร์ 5100/5101/5102 เบอร์โทรศัพท์ 044-815114 เบอร์โทรศัพท์ 044-815153 1
เทคโนอุตสาหกรรม 7100 1
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 11100 เบอร์โทรศัพท์ 044-815119 1
งานด้านศิลปวัฒนธรรม 9100 เบอร์โทรศัพท์ 044-815188 เบอร์โทรศัพท์ 044-815144 1
โรงเรียนสาธิต 8100 เบอร์โทรศัพท์ 044-815189 1
งานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ 10100 1
เครื่องกล 12100
หมายเลขโทรศัพท์หนว่ ยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หน้าห้องอธิการบดี 6502 เบอร์โทรศัพท์ 044-815110
หน้าห้องรองอธิการบดี 6501,6503
ห้องอธิการบดี 6500
ห้องรองอธิการบดี 6504
ห้องนายกสภาฯ 6512
ห้องรองอธิการบดี 6505
ห้องผู้ช่วยอธิการบดี 6510
ห้องรองอธิการบดี 6506
ห้องผู้ช่วยอธิการบดี 6511
ห้องรองอธิการบดี 6507
ห้อง ผอ.กองกลาง 6105
ห้องรองอธิการบดี 6508
งานประชาสัมพันธ์0 เบอร์โทรศัพท์ 044-815111
ห้องรองอธิการบดี 6509
งานธุรการ 6102 เบอร์โทรศัพท์ 044-815116
คณะรัฐศาสตร์ 1300,1301,1302
งานบัญชี 6103
คณะบริหารธุรกิจ 3100,3101,3102
งานการเงิน 6104 เบอร์โทรศัพท์ 044-815108
คณะศลิปศาสตร์ฯ 4100,4101,4102
งานพัสดุ 6106,6107 เบอร์โทรศัพท์ 044-815126
คณะพยาบาลศาสตร์ 5100,5101,5102
งานวิศวกรรมและก่อสร้าง 6101
คณะครุศาสตร์ 6700,6701
งานกิจการสภา 6602,6603 เบอร์โทรศัพท์ 044-815139
คณบดีคณะครุศาสตร์ 6703
งานตรวจสอบภายใน 6604
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 6704
งานนิติการ 6605 เบอร์โทรศัพท์ 044-815104
งานบ่มเพาะวิสาหกิจ 1105
งานบริหารงานบุคคล 6606
ศนูย์คอมพิวเตอร์ 3200,3201
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 6601
งานส่งเสริมบริการวิชาการ 1100
งานอาคารสถานที่,งานยานพาหนะ 1000 เบอร์โทรศัพท์ 044-815127
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 1101
งานโสต 1002
งานกิจการนักศึกษา 1102,1103
งานประกันคุณภาพฯ 6600 เบอร์โทรศัพท์ 044-815101
งานด้านศลิปวัฒนธรรม 9100,เบอร์โทรศัพท์ 044-815188
กองนโยบายและแผน 6601 เบอร์โทรศัพท์ 044-815130
โรงเรียนสาธิต 8100,เบอร์โทรศัพท์ 044-815189
งานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ 10100
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4103,เบอร์โทรศัพท์ 044-815122
เครื่องกล 12100
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11100,เบอร์โทรศัพท์ 044-815119
สํานักวิทยบริการฯ 2200,2201 เบอร์โทรศัพท์ 044-815138
เทคโนอุตสาหกรรม 7100