ข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ

Share Buttons

ข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้สนับสนุนให้นักวิจัยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ซึ่งพบว่า    มีจำนวนนักวิจัยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2558  มีข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจำนวน 52 โครงการ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 55 โครงการ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 108 โครงการ และปีงบประมาณ 2561 จำนวน 132 โครงการ และเมื่อจัดแบ่งงานวิจัยตามสาขาวิชา 3 สาขาวิชา ดังนี้ 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 3) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุดคือจำนวน 233 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.15 รองลงมาเป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.17 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.68 ตามลำดับ

 

ข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558-2561 จำแนกตามแหล่งทุน
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการวิจัยตามแหล่งทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จนถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีจำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 347 โครงการ ซึ่งมาจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน 61 โครงการ(55,611,280บาท) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 270 โครงการ(7,631,521บาท) และจากแหล่งทุนอื่น 16 โครงการ (4,792,000บาท)