รายงานข้อมูลหลักสูตร

Share Buttons
 • ตารางที่ 2.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561
  กลุ่มสาขาวิชา/ปีการศึกษา/ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 1 7 2 28
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 2
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5
  รวมทุกกลุ่มสาขาวิชา 25 1 7 2 35

  ที่มา : งานบริการการศึกษา

 •  

  ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 35 หลักสูตร จำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 25 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร (ขอปิดหลักสูตรแต่ยังมีนักศึกษาคงค้าง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา) และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร (ขอปิดหลักสูตรแต่ยังมีนักศึกษาคงค้างทั้ง 2 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา)

   

 • 2.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 25 หลักสูตร ได้แก่

  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

  4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

  5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

  6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

  8) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

  9) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

  10) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

  11) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

  12) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

  13) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  14) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

  15) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  16) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  17) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

  18) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

  19) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  20) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  21) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

  22) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  23) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

  24) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  25) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

   

 • 2.3.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร คือ

  1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

   

   

 • 2.3.3 ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร ได้แก่

  1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
  (ปิดหลักสูตร นักศึกษาคงค้างอยู่ในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์)

  4) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  (ปิดหลักสูตร นักศึกษาคงค้างอยู่ในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์)

  5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น
  (อยู่ระหว่างการขอปิดหลักสูตร เนื่องจากไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและนักศึกษาคงค้างคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561)

  6) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  (งดรับนักศึกษา นักศึกษาคงค้างอยู่ในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์)

  7) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

   

 • 2.3.4 ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ได้แก่

  1) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปิดหลักสูตร นักศึกษาคงค้างอยู่ในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์)

  2) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  (ปิดหลักสูตร นักศึกษา คงค้างอยู่ในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์)