รายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำ

Share Buttons
 •  ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต

  ตารางที่ 2.8 จำนวนร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตาม  สถานภาพการทำงานใน
  ปีการศึกษา 2556 – 2557

  รายการ จำนวน(คน) ร้อยละ
                                  มีงานทำ 708 83.00
                                  ไม่มีงานทำ 144 16.88
                                  ศึกษาต่อ 1 0.12
                            รวม 853 100.00

  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ปีการศึกษา 2556 – 2557 จำนวน 853 คน จำแนกตามสถานภาพการทำงานในปัจจุบัน พบว่า  บัณฑิตส่วนใหญ่มีงานทำ มีจำนวน 708 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 ไม่มีงานทำ มีจำนวน  144 คน คิดเป็นร้อยละ  16.88 และกำลังศึกษาต่อ มีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12

 •  

  จำนวนร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสถานภาพการทำงานใน  ปีการศึกษา 2558

  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จำนวน(คน) ร้อยละ
   มีงานทำ 355 50.86
   มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ 7 1.00
   ไม่มีงานทำ 313 44.84
   กำลังศึกษาต่อ 23 3.30
                            รวม 698 100.0

  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 698 คน จำแนกตามสถานภาพการทำงานในปัจจุบัน พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีงานทำ มีจำนวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 50.86 และไม่มีงานทำ มีจำนวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 44.84

   

  จำนวนร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสถานภาพการทำงานใน  ปีการศึกษา 2559

  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จำนวน(คน) ร้อยละ
   มีงานทำ 534 66.50
   มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ 13 1.62
   ไม่มีงานทำ 252 31.31
   กำลังศึกษาต่อ 4 0.50
                            รวม 803 100.0

  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิปีการศึกษา 2559 จำนวน 803 คน จำแนกตามสถานภาพการทำงานในปัจจุบัน พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีงานทำ มีจำนวน 534 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 และไม่มีงานทำ มีจำนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 31.31