รายงานข้อมูลบุคลากร

Share Buttons

ตารางที่ 2.12 จำนวนข้อมูลบุคลากรปีงบประมาณ 2557 – 2561

ประเภท ปีงบประมาณ
2557 2558 2559 2560 2561
สายวิชาการ  
1. ข้าราชการ 27 25 23 20 19
2. พนักงานมหาวิทยาลัย(แผ่นดิน) 69 70 69 83 83
3. พนักงานมหาลัย (รายได้) 80 100 104 83 83
4. อาจารย์ประจำตามสัญญา 38 32 33 27 25
5. อาจารย์ชาวต่างประเทศ 2 2 1 2 2
รวมบุคลากรสายวิชาการ 216 229 230 215 212
สายสนับสนุน  
1. ข้าราชการ 1 1 1 1 1
2. ลูกจ้างประจำ 1 1 1
3. พนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน) 72 73 73 73 73
4. พนักงานมหาลัย (รายได้) 45 51 51 48 45
5. พนักงานราชการ 24 25 25 24 25
6. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 42 44 42 39 32
7. เจ้าหน้าที่รายวัน 64 66 61 42 20
รวมบุคลากรสายวิชาการ 249 261 254 227 196
รวมบุคลากรทั้งสิ้น 465 490 484 442 408

 

 

จำนวนอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประเภทบุคลากรคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการประจำปีงบประมาณ 2557 – 2561 ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม  2557  – 30 กันยายน  2561

ปีงบประมาณ ประเภทบุคลากร รวม คุณวุฒิ รวม ตำแหน่งทางวิชาการ รวม
ขรก. พนม. อจ. ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก อ. ผศ. รศ.
2557 27 149 40 216 0 10 145 61 216 206 9 0 0 215
2558 25 170 34 229 0 12 156 61 229 219 10 0 0 229
2559 23 173 34 230 0 9 159 62 230 220 10 0 0 230
2560 20 166 29 215 0 3 151 61 215 201 14 0 0 215
2561 19 166 27 212 0 3 146 63 212 191 21 0 0 212

 

หมายเหตุ  :      1.  ขรก. หมายถึง ข้าราชการ

:         2.  พนม. หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย

:         3.  อจ. หมายถึง อาจารย์สัญญาจ้าง