รายงานข้อมูลนักศึกษา

Share Buttons

คณะ/สาขาวิชา แผนรับ
นศ. *
ประมาณการ
นศ. ใหม่ 62 **
จำนวนนักศึกษา ***
นศ 61 นศ 60 นศ 59 นศ 58 นศ 57 นศ 56 รวม
1. การจัดการศึกษาภาคปกติ   1,290       800    769    754    814     934    401     44      3,716
1.1 ระดับปริญญาตรี   1,280       790    758    754    814     933    390     44      3,693
1.1.1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์      150        70      65     84     86      77       5       1        318
สาธารณสุขศาสตร์     56     61      65       2       1        185
สาธารณสุขชุมชน       30        30      27          27
วิทยาการคอมพิวเตอร์       50        20      20     14     15      12       3      –          64
ศิลปะและการออกแบบ       40        10      11     14     10      –      –      –          35
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       30        10        7      –      –      –      –      –           7
1.1.2 คณะพยาบาล       60        60      60     99    106      95       2       2        364
พยาบาลศาสตร์       60        60      60     99    106      95       2       2        364
1.1.3 คณะรัฐศาสตร์      300       100      89     77     91     171     15       4        447
รัฐประศาสนศาสตร์       80        30      34     30     41      60       2       4        171
บริหารทรัพยากรมนุษย์       40        10        4      –      –      16       2      –          22
รัฐศาสตร์       80        30      27     34     32      64       1      –        158
สหวิทยาการ ฯ       50        10        6      –       6      21      –      –          33
นิติศาสตร์       50        20      18     13     12      10     10      –          63
1.1.4 คณะบริหารธุรกิจ      240        90    108     80    114     102     38       4        446
การจัดการ       80        20      25     33     30      41     12       1        142
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       40        10      13     11     13      11     23       3          74
การเงินและการธนาคาร       50        40      42     31     40      40       3      –        156
การจัดการธุรกิจค้าปลีก       40        10      18       5     31      10      –      –          64
การท่องเที่ยวและบริการ       30        10      10      –      –      –      –      –          10
1.1.5 คณะครุศาสตร์      420       420    398    389    402     463    313     33      1,998
การศึกษาปฐมวัย       60        60      60     60     75      66     20      –        281
ภาษาอังกฤษ       60        60      60     57     45      69     34       4        269
คณิตศาสตร์       60        60      60     56     45      73     39       3        276
วิทยาศาสตร์ทั่วไป       60        60      60     54     54      68     64       9        309
คอมพิวเตอร์ศึกษา       60        60      38     44     60      69     63     10        284
ภาษาไทย       60        60      60     58     69      72     56       7        322
พลศึกษา       60        60      60     60     54      46     37      –        257
1.1.6  โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ      110        50      38     25     15      25     17      –        120
วิศวกรรมการผลิต       40        10      11       8       7        6       3      –          35
วิศวกรรมเครื่องกล       40        30      27     12       6      14     13      –          72
เทคโนโลยีการจัดการ ฯ       30        10      –       5       2        5       1      –          13
1.2 ระดับปริญญาโท       10        10      11      –      –      –       7          18
1.2.1  คณะรัฐศาสตร์       10        10      11      –      –      –       5          16
ยุทธศาสตร์การพัฒนา       10        10      11      –      –      –       5          16
1.2.2 คณะครุศาสตร์       –        –      –      –      –      –       2           2
วิจัยและประเมินผลการศึกษา       1           1
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา       1           1
1.3 ระดับปริญญาเอก       –        –      –      –      –        1       4      –           5
1.2.1  คณะครุศาสตร์       –        –      –      –      –        1       4      –           5
วิจัยและประเมินผลการศึกษา       –        –      –      –      –        1       4      –           5
2. การจัดการศึกษาภาคพิเศษ      610       355    366    243     76     235    118     65      1,103
2.1 ระดับปริญญาตรี      350       145    152     60     76     187     69       2        546
2.1.1. คณะศิลปศาสตร์ฯ       30        10        6     13     13        9     12      –          53
สาธารณสุขชุมชน       –        –      –      –     13        9       9      –          31
วิทยาการคอมพิวเตอร์       30        10        6     13      –      –       3      –          22
2.1.2 คณะรัฐศาสตร์      200        95    100     44     33     160     48       1        386
รัฐประศาสนศาสตร์       40        15      16     17     33      13     18      –          97
บริหารทรัพยากรมนุษย์       40        10        6      –      –        6     16      –          28
รัฐศาสตร์       40        20      18     27      –        4       3      –          52
สหวิทยาการ ฯ       50        20      22      –      –     132       3      –        157
นิติศาสตร์       30        30      38      –      –        5       8       1          52
2.1.3 คณะบริหารธุรกิจ       90        40      46      –     30      16       9       1        102
การจัดการ       30        30      33      –     30      11       4          78
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       30        10      13      –      –        2       5       1          21
การเงินและการธนาคาร       30        –      –      –      –        3      –      –           3
การจัดการธุรกิจค้าปลีก       –        –      –      –      –      –      –      –          –
การท่องเที่ยวและบริการ       –        –      –      –      –      –      –      –          –
2.1.4 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ       30        –      –       3      –        2      –      –           5
เทคโนโลยีการจัดการ ฯ       30        –      –       3        2      –      –           5
2.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต      180       180    180    150      –      –      –      –        330
2.2.1  คณะครุศาสตร์      180       180    180    150      –      –      –      –        330
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      180       180    180    150      –      –      –      –        330
2.3 ระดับปริญญาโท       80        30      34     33      –      48     44     59        218
2.3.1  คณะรัฐศาสตร์       –        –      –      –      –      –       3       3           6
ยุทธศาสตร์การพัฒนา       –        –      –      –      –      –       2       3           5
รัฐประศาสนศาสตร์       1      –           1
2.3.2  คณะครุศาสตร์       80        30      34     33      –      48     41     56        212
หลักสูตรและการสอน       40        20      24     28      –      15     31     22        120
การบริหารการศึกษา       40        10      10       5      –      33     10     34          92
2.3 ระดับปริญญาเอก       –        –      –      –      –      –       5       4           9
2.3.1  คณะครุศาสตร์       –        –      –      –      –      –       5       4           9
วิจัยและประเมินผลการศึกษา       –        –      –      –      –      –       4      –           4
บริหารการศึกษา       –        –      –      –      –      –       1       4           5
รวมทั้งสิ้น   1,900    1,155  1,135    997    890  1,169    519    109      4,819
* ข้อมูลจากแผนการรับนักศึกษา (ข้อมูลจากงานทะเบียน)
** ข้อมูลประมาณการนักศึกษาที่คาดว่าจะเกิดจริง (กองนโยบายและแผน)
*** ข้อมูลนักศึกษา ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 (ข้อมูลจาก งานทะเบียน)

รายงานข้อมูลนักศึกษารายงานข้อมูลนักศึกษา

ตารางที่ 1 จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา นักศึกษาทั้งหมด และผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553-2561

     ปีการศึกษา

 

                           จำนวนนักศึกษา
รับเข้า ทั้งหมด สำเร็จการศึกษา
2553 1,640 5,360 1,984
2554 3,016 6,231 1,247
2555 2,499 5,873 1,345
2556 2,604 7,188 771
2557 1,789 7,834 1,257
2558 1,718 7,310 1,205
2559 1,201 4,136 1,699
2560 1,141 4,992 1,539
2561 1,139 4,819 123

 

ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553-2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ปีการศึกษา

จำนวนนักศึกษา

รับเข้า

ทั้งหมด

สำเร็จการศึกษา

2553

1,458 4,467 1,274

2554

2,937 5,932 908

2555

2,338 5,655

1,277

2556 2,391 6,852

710

2557

1,684 7,471 1,186
2558 1,546 6,857

1,099

2559

1,047 3,603

1,580

2560

923 4,459

1,306

2561 909 4,239

104

ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา  2553-2561 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปีการศึกษา

จำนวนนักศึกษา

รับเข้า

ทั้งหมด

สำเร็จการศึกษา

2553

173 687 511

2554

173

153

2555

20 11

2556

9
2557

2558

120 120
2559 150 270

95

2560 180 270

145

2561 180 330

 

ตารางที่ 4  จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2553-2561
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ปีการศึกษา

 

จำนวนนักศึกษา

รับเข้า

ทั้งหมด

สำเร็จการศึกษา

2553

9 206 199

2554

79 126 186
2555 161 198

57

2556 213 327

61

2557

105 363 71

2558

52 333

106

2559 4 263

24

2560

38 263 88
2561 50 250

19