ระบบ eMENSCR

Share Buttons

 Login เข้าระบบ eMENSCR

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือการดำเนินการต่างๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) เว็บไซต์ https://emenscr.nesdb.go.th  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0-2610-5355-56   โทรสาร 0-2354-5582

E-mail: eva.ohec@hotmail.com