ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยม อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Share Buttons

ปรัชญา

พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งปัญญา

 

วิสัยทัศน์

ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน (CPRU Knowledge for all)

 

ค่านิยม

ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียว (CPRU Mind is One)

 

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม

 

พันธกิจ

  1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
  2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
  3.  ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น
  4.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
  6.  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

ยุทธศาสตร์บันได 4 ขั้น สู่ความยั่งยืน ( 4 Step Strategies to Sustainability)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life &Sustainability)