ประวัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Share Buttons

ประวัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์โพธิเวชกุล ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ในครั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย เร่งดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้ได้นำเอาองค์ความรู้ด้านวิชาการไปปรับใช้ในชีวิตรวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น โดยน้อมนำพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561