ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย

Share Buttons

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยู่บนโคกเขาสระหงส์ 4 ลูกที่อยู่ติดกันในละแวกตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
มีทัศนียภาพที่รายรอบด้วยขุนเขายาวเหยียดอยู่รอบด้าน สภาพพื้นที่เป็นเนินสูง ส่วนอากาศนั้นมีลมโชยสัมผัสได้ทุกหนทุกแห่ง มีต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มตลอดปี ด้านหลังมหาวิทยาลัยยังมี ป่าโปร่ง ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ยืนต้นห่างเป็นระยะๆ พื้นที่ส่วนหนึ่งของด้านหลังจัดไว้เป็นสนามกอล์ฟ 9 หลุม เพื่อฝึกทักษะการกีฬาแก่นักศึกษา และให้บริการแก่บุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยได้ปรับแต่งผืนดินและป่า สร้างเป็นทางเดินและถนนให้ดูเป็นระเบียบและสวยงาม พร้อมกับสร้างอาคารเป็นจุดๆ ตามผังที่วางไว้ ที่ดินผืนดังกล่าวนี้ มีเนื้อที่ 1,439 ไร่ ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่สภาตำบลนาฝายมอบให้ และที่ต้องจารึกไว้ก็คือนอกจากเนื้อที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ยังมีชาวบ้านตำบลนาฝายและห้วยชันที่มีจิตใจเสียสละและเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาของชาวจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมบริจาคสมทบอีก 42 ไร่เศษ ทำให้มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่รวม 1,482 ไร่เศษ

สำหรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้น เริ่มเป็นโครงการจัดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 และได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2540 จำนวน 15 ล้านบาท สำนักงานโครงการจัดตั้งครั้งแรกให้อยู่ที่วิทยาลัยพลศึกษาชัยภูมิไปพลางก่อน ต่อมาเมื่อได้เริ่มสร้างมหาวิทยาลัยแล้วจึงได้ย้ายมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2541 นอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยเหลืออื่นๆ อีก อาทิ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลบริจาคเงินให้ 1 ล้านบาท มูลนิธิการศึกษาภูเขียวบริจาคเงิน 5 แสนบาท และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 ได้ช่วยก่อสร้างถนนลูกรังยาว 12 กิโลเมตรเศษ ต่อมาปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2542 โครงการจัดตั้งได้รับงบประมาณอีก 3 ล้านบาท และ 2.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2542 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 10 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2543 ได้งบประมาณ 2.4 ล้านบาทและในปี พ.ศ. 2544 จึงได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น เป็นเงิน 72 ล้านบาท ในที่สุด จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็น “สถาบันราชภัฏชัยภูมิ” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โดยอธิการบดี คนแรก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ เจริญวัย (พ.ศ. 2545 – 2547) ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” สถาบันราชภัฏชัยภูมิ จึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ละแมนชัย เป็นอธิการบดีระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552 ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ เป็นอธิการบดีระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 493/2560 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตามคำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ 1/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561