ประกันคุณภาพการศึกษาระดับกอง

Share Buttons

เอกสารประกอบประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.6

1 manual : แผนปฏิทิน-5ส. คู่มือ

2 Step : ขั้นตอน

3 project-Big-Cleaning-Day : โครงการ-Big-Cleaning-Day

4 Audit-Chk : บันทึกเชิญกรรมการตรวจประเมิน-รอบ

5 Audit-Chk2 : บันทึกเชิญกรรมการตรวจประเมิน รอบ 2

6 Evaluationform : แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจประเมิน-5-ส

7 Report-5s : รายงานการประเมินตนเอง-5ส.3-กองนโยบายและแผน-จริง

8 Pic-5s : รูป -5ส

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานบริหารงานทั่วไป

2. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์งบประมาณ

3. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบราชการ

4. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานบริหารจัดการและสารสนเทศ

เอกสารประกอบประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.2

1. คำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้
2. โครงการ- การจัดการความรู้ การบริหารแผนสู่ความสำเร็จ
3. ปฏิทิน
การจัดการความรู้
4. สรุปผลการ
การจัดการความรู้