ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

Share Buttons

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
Download คู่มือตัวชี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ-4-ปี-พ.ศ.-2562-2565 (1)

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565  ประกอบด้วยตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ จำนวน 46 ตัวชี้วัดดังนั้น เพื่อให้ทุกส่วนงาน ได้มีแนวทางการดำเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละตัวชี้วัด  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายละเอียด/คำอธิบายตัวชี้วัด เพื่อทุกส่วนงานใช้ประโยชน์มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)

          ตัวชี้วัดที่ 1.1    ร้อยละความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          ตัวชี้วัดที่ 1.2    คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสการบริหารจัดการ (ITA)

          ตัวชี้วัดที่ 1.3    คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

          ตัวชี้วัดที่ 1.4    จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยตามความต้องการของสังคมและตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น

          ตัวชี้วัดที่ 1.5    จำนวนหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้าน Health Since and Technology

          ตัวชี้วัดที่ 1.6    ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Online

          ตัวชี้วัดที่ 1.7    จำนวนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาคนทำงานและผู้สูงอายุ (Upskill& Reskill)

          ตัวชี้วัดที่ 1.8    ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี

          ตัวชี้วัดที่ 1.9    ร้อยละของบัณฑิตมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ

          ตัวชี้วัดที่ 1.10   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(ระบบสหกิจศึกษา)

          ตัวชี้วัดที่ 1.11   ระดับความสำเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนแห่งความสุข

          ตัวชี้วัดที่ 1.12   ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลในมหาวิทยาลัยเพื่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น

          ตัวชี้วัดที่ 1.13   จำนวนหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบดิจิทัลในห้องเรียน

          ตัวชี้วัดที่ 1.14   ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและหน่วยงานภายนอกที่เข้าถึงการให้บริการด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (Internet of Things :IOT/

Digital Society/DataCenter/Smart Meeting Room/Digital Librar)

          ตัวชี้วัดที่ 1.15   ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)

          ตัวชี้วัดที่ 2.1    จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต

          ตัวชี้วัดที่ 2.2    ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต

          ตัวชี้วัดที่ 2.3    จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศิษย์เก่า

          ตัวชี้วัดที่ 2.4    จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

          ตัวชี้วัดที่ 2.5    จำนวนผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกนำไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่น

          ตัวชี้วัดที่ 2.6    จำนวนโครงการความร่วมมือกับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น

          ตัวชี้วัดที่ 2.7    จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากนำความรู้ด้านดิจิทัลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

          ตัวชี้วัดที่ 2.8    ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม

          ตัวชี้วัดที่ 2.9    ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue  Development)

          ตัวชี้วัดที่ 3.1    มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การจัดอันดับของ สกอ.)

          ตัวชี้วัดที่ 3.2    ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการครุชัยภูมิโมเดล
          ตัวชี้วัดที่ 3.3    จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริและพระราโชบาย

          ตัวชี้วัดที่ 3.4    ความสำเร็จในการดำเนินงาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

          ตัวชี้วัดที่ 3.5    ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์

          ตัวชี้วัดที่ 3.6    จำนวนผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือการสร้างองค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์

          ตัวชี้วัดที่ 3.7    ร้อยละของนักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21

          ตัวชี้วัดที่ 3.8    ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ 2B ขึ้นไป

          ตัวชี้วัดที่ 3.9    ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

          ตัวชี้วัดที่ 3.10   ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการราชภัฏชัยภูมิจิตอาสา

          ตัวชี้วัดที่ 3.11   จำนวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ

          ตัวชี้วัดที่ 3.12   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์“ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม”

          ตัวชี้วัดที่ 3.13   ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

          ตัวชี้วัดที่ 3.14   ร้อยละความสำเร็จของโครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability)

          ตัวชี้วัดที่ 4.1    ระดับความสำเร็จของผลการส่งเสริมค่านิยม “ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียว” (CPRU Mind is One)

          ตัวชี้วัดที่ 4.2    ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิหรือตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

          ตัวชี้วัดที่ 4.3    ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

          ตัวชี้วัดที่ 4.4    ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

          ตัวชี้วัดที่ 4.5    ร้อยละของผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการ

          ตัวชี้วัดที่ 4.6    คะแนนเฉลี่ยความสุขในการทำงาน (Happiness Index)

          ตัวชี้วัดที่ 4.7    ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็น “พื้นที่สีเขียว”

          ตัวชี้วัดที่ 4.8    ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม