ตราสัญลักษณ์

Share Buttons

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานอนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 ลักษณะ ของตราสัญลักษณ์เป็นรูปกลมรีตั้งลายกลางเป็นรูปมหาอุณาโลมอยู่ภายในวงจักรรอบวงรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ มีวงรีล้อมรอบบรรจุอักษรข้อความ “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” ด้านล่างของตรามีอักษรข้อความ “CHAIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY” และระบายสีในพระราชลัญจกร 5 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเขียว สีทอง สีส้ม และสีขาว มีความหมายดังต่อไปนี้

สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงให้กำเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช