ดาวน์โหลดแบบฟร์อมต่างๆ

Share Buttons

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

  1. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 13 โครงการ
  2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  3. คู่มือตัวชี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ-4-ปี-พ.ศ.-2562-2565
  4. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 4 ปี 62-65
  5. สรุปตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

  1. แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง-CRM-1-4
  2. คู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ-ปีงบประมาณ-2562

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

  1. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
  2. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 
  3. แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ-ประจำงบประมาณ-พ.ศ.-2562

เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

1) แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี)  พ.ศ. 2562-2565

3) คู่มือตัวชี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ-4-ปี-พ.ศ.-2562-2565 
4) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

5) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เล่มขาวคาดแดง)

งบประมาณแผ่นดิน ขาวคาดแดง 2561 (งบรายจ่าย)
งบประมาณแผ่นดิน ขาวคาดแดง 2561 (งบบูรณาการ วิจัย)

แบบฟร์อมต่างๆ

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ