ดาวน์โหลดแบบฟร์อมต่างๆ

Share Buttons

เอกสารเผยแพร่

1) แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี)  พ.ศ. 2562-2565

3) คู่มือตัวชี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ-4-ปี-พ.ศ.-2562-2565 
4) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

5) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เล่มขาวคาดแดง)

 

งบประมาณแผ่นดิน ขาวคาดแดง 2561 (งบรายจ่าย)
งบประมาณแผ่นดิน ขาวคาดแดง 2561 (งบบูรณาการ วิจัย)

แบบฟร์อมต่างๆ

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ