คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Share Buttons

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” แต่เดิมแรกเริ่มใช้ชื่อ คณะวิทยาการวิชาชีพ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็น สถาบันราชภัฏชัยภูมิ

ในปี พ.ศ. 2546  ได้รับมอบหมายให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการให้มีวุฒิปริญญาตรี         ทางการศึกษา และพัฒนาผู้บริหารประจำการให้มีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา และหลักสูตรปริญญาตรี (วิชาการประถมศึกษา, วิชาสังคมศึกษา, วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาการศึกษาปฐมวัย)

ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏชัยภูมิได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

ในปี พ.ศ. 2548  ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวง จัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 คณะวิทยาการวิชาชีพจึงถูกปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” โดยดำเนินการจัดการศึกษา ภาคปกติ และการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี  5 ปี และระดับบัณฑิตศึกษา

ในปี พ.ศ. 2549 มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  พ.ศ. 2549 ให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 1 สำนัก และ 2 ภาควิชา ได้แก่  สำนักงานคณบดี  ภาควิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ  ในระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 9 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 7 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา และได้ดำเนินการจัดตั้งส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะแยกออกไปเป็น 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ และคณะครุศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะแยกออกไปเป็น 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ และคณะครุศาสตร์

ปี พ.ศ. 2557 ภาควิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และยุบสถานบัณฑิตศึกษาโดยให้หลักสูตรและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาไปสังกัดคณะวิชาที่เกี่ยวข้องและจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกำกับมาตรฐานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชาที่เปิดสอน

ปี พ.ศ. 2558 ภาควิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยการรับรองของคุรุสภา และภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์       เป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะจัดการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมเครื่องกล

ปี พ.ศ. 2559 ภาควิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2559

ปี พ.ศ. 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมกำลังพัฒนาปรับปรุงแขนงการจัดการโยธาและการจัดการพลังงานฯลฯ

 

เอกลักษณ์

เป็นแหล่งเรียนรู้มาตรฐานด้านการบูรณาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การบริการวิชาการและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

 

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เป็นผู้นำทางสังคม

  

ปรัชญา (Philosophy)  

การบูรณาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิชาแห่งการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นศูนย์บริการมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

พันธกิจ (Mission)

  1. การผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ
  2. สร้างองค์ความรู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตผลงานทางวิชาการ
  3. 3. การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมที่สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น
  4. 4. ส่งเสริม เผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
  5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพระดับคณะวิชาและระดับสาขาวิชา ด้วยหลักธรรมาภิบาล
  6. เสริมสร้างการพัฒนาความเข็มแข็งของสาขาวิชาชีพครู
  7. ส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

                  

ประเด็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

             ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ

             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น

            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อชุมชนและท้องถิ่น

             ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

             ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

             ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศิลปะและการออกแบบ

รายงานประจำปี พ.ศ.  2560