อำเภอเมือง

Share Buttons

ขอบเขตการปกครอง

อ.เมืองชัยภูมิ ประชากรจำนวน  183,801 คน ข้อมูลโดยละเอียด 

ข้อมูลพื้นฐานจากตัวชี้วัดความยากจน นอกเขตเทศบาล พ.ศ. 2560 : มิติค่าใช้จ่าย
อ.เมือง
1. ต.บ้านเล่า บ้านเสี้ยวน้อย
2. ต.ห้อยต้อน บ้านโปร่งคลองใต้
3. ต.นาฝาย บ้านโนนพระคำ
4. ต.นาเสี้ยว บ้านนาสีนวล

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน สัดส่วนคนจน ช่องว่าง
ความยากจน (ร้อยละ)
ความรุนแรง
ความยากจน (ร้อยละ)
สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียม
บาท SE เทียบกับค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ SE เทียบกับค่าเฉลี่ยของ ร้อยละ SE เทียบกับค่าเฉลี่ยของ
จังหวัด อำเภอ จังหวัด อำเภอ จังหวัด อำเภอ
จังหวัดชัยภูมิ         4,949           173 0 0 2.6 0.3 0 0 0.6 0.2 26.9 1.6 0 0
   อำเภอเมืองชัยภูมิ         5,519           249 (+) 0 2.6 0.4 0 0 0.6 0.2 28.6 2.1 0 0
       ตำบลนาฝาย         4,793           171 0 (-) 4.0 0.4 (-) (-) 1.3 0.6 23.4 0.7 (+) (+)
       ตำบลบ้านเล่า         8,217           983 (+) (+) 0.4 0.2 (+) (+) 0.1 0.0 23.8 0.9 (+) (+)
       ตำบลนาเสียว         6,259           383 (+) (+) 1.2 0.3 (+) (+) 0.2 0.1 23.2 0.8 (+) (+)
       ตำบลห้วยต้อน         3,812           190 (-) (-) 4.3 0.8 (-) (-) 1.0 0.4 23.0 0.6 (+) (+)
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
อ.เมืองชัยภูมิ 19 218

ตำบล หมู่บ้าน
ต.ห้วยต้อน 12
ต.บุ่งคล้า 8
ต.บ้านค่าย 13
ต.ในเมือง 25
ต.หนองนาแซง 7
ต.ลาดใหญ่ 12
ต.กุดตุ้ม 11
ต.นาเสียว 6
ต.โคกสูง 6
ต.หนองไผ่ 12
ต.ชีลอง 17
ต.โพนทอง 8
ต.ซับสีทอง 13
ต.นาฝาย 16
ต.รอบเมือง 4
ต.บ้านเล่า 14
ต.ท่าหินโงม 11
ต.โนนสำราญ 9
ต.ห้วยบง 14