อำเภอคอนสาร

Share Buttons

ขอบเขตการปกครอง

อ.คอนสาร ประชากร  62,037  คน ข้อมูลโดยละเอียด


อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
อ.คอนสาร 8 105

อ.คอนสาร


ตำบล หมู่บ้าน
ต.ห้วยยาง 19
ต.ทุ่งนาเลา 11
ต.ทุ่งลุยลาย 8
ต.คอนสาร 24
ต.ทุ่งพระ 10
ต.ดงกลาง 10
ต.ดงบัง 12
ต.โนนคูณ 11