อำเภอคอนสวรรค์

Share Buttons

[php]

global $wpdb;
$last_title = $wpdb—>get_var(“SELECT post_title FROM $wpdb->posts WHERE post_status = ‘publish’ ORDER BY post_date DESC”);
echo $last_title;

[/php]

ขอบเขตการปกครอง

อ.คอนสวรรค์  ประชากร จำนวน 53,974 คน ข้อมูลโดยละเอียด


อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
อ.คอนสวรรค์ 9 93

ตำบล หมู่บ้าน
ต.คอนสวรรค์ 20
ต.ยางหวาย 4
ต.หนองขาม 11
ต.โคกมั่งงอย 11
ต.ศรีสำราญ 10
ต.ช่องสามหมอ 8
ต.โนนสะอาด 7
ต.ห้วยไร่ 13
ต.บ้านโสก 9