ข้อมูลจังหวัด

Share Buttons

ขอบเขตการปกครอง
จังหวัดชัยภูมิ
ตัวชี้วัดความยากจน ในเขตเทศบาล พ.ศ. 2560 : มิติค่าใช้จ่าย ดังนี้
GDP ความยากจน นอกเขตเทศบาล จังหวัดชัยภูมิ
GDP ความยากจน ในเขตเทศบาล จังหวัดชัยภูมิ


จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
จ.ชัยภูมิ 16 124 1,661

พื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอได้แก่

อำเภอเมืองชัยภูมิ 

อำเภอคอนสาร

อำเภอคอนสวรรค์

อำเภอภักดีชุมพล

           เขตการปกครอง 2559
ชาย หญิง
Male Female
เมืองชัยภูมิ     89,681      94,120
เทศบาลเมืองชัยภูมิ        17,433        19,192
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว          2,563          2,636
เทศบาลตำบลลาดใหญ่          2,230          2,468
นอกเขตเทศบาล        67,455        69,824
คอนสวรรค์      26,713      27,261
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์          2,110          2,345
นอกเขตเทศบาล        24,603        24,916
  คอนสาร 31022      31,015
เทศบาลตำบลคอนสาร 2122          2,256
นอกเขตเทศบาล 28900        8,759
  ภักดีชุมพล 15794      15,234