ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

Share Buttons

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ภาระงานกองนโยบายและแผน
1. งานบริหารทั่วไป
               1.1 หน่วยธุรการและงานสารบรรณ            
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของสำนัก โดยดำเนินเกี่ยวกับงานเอกสาร ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ ทั้งหนังสือราชการภายนอก และหนังสือราชการภายใน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของสำนัก รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายได้แก่
                                             1) ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในกองนโยบายและแผนแผนงาน    และส่วนราชการอื่น ๆ ของสถาบันในส่วนที่เป็นงานในหน้าที่ของกองนโยบายและแผนงาน
                                             2) จัดระบบการดำเนินงานด้านงานสารบรรณ และงานธุรการของ        กองนโยบายและแผน
                                             3) ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของกองแผนงาน
                                             4) ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ จัดพิมพ์เอกสารทางราชการ ลงทะเบียน  แยกประเภท  เสนอเพื่อสั่งการของกองนโยบายและแผน
5) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน
6) สำเนา เอกสาร ข้อมูล  จัดเตรียมและบริการ แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ                 กองนโยบายและแผน
7) จัดเก็บและค้นหาเอกสารตามแฟ้มต่างๆ ดังนี้
– แฟ้มหนังสือส่งภายในมหาวิทยาลัย
– แฟ้มหนังสือรับภายในมหาวิทยาลัย
– แฟ้มหนังสือส่งภายนอกมหาวิทยาลัย
– แฟ้มหนังสือรับภายนอกมหาวิทยาลัย
– แฟ้มคำสั่งของมหาวิทยาลัย
– แฟ้มระเบียบมหาวิทยาลัย
– แฟ้มข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
– แฟ้มประกาศของมหาวิทยาลัย
– แฟ้มจดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
– แฟ้ม รับ – ส่ง โทรสารของกองนโยบายและแผน
8) บริการบุคลากรที่เข้ามาติดต่อในกองนโยบายและแผน
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                              1.2 หน่วยการเงินและพัสดุ
               มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาวัสดุและครุภัณฑ์         การควบคุมการเบิกจ่าย ดูแล ตลอดจนบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของกองนโยบายและแผน  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้
                              1) วางแผนและบริหารงบประมาณดำเนินการซื้อ – จ้าง และเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองนโยบายและแผน
                                             2) จัดหาและบริการวัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมดูแล และเก็บรักษา จัดทำทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์ของกองนโยบายและแผน
                                             3) ตรวจสอบและรายงานครุภัณฑ์ประจำปีของกองนโยบายและแผน
4)  ควบคุม  ดูแล  บำรุง  รักษาพัสดุของกองนโยบายและแผน
5)  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของกองฯประจำปี
6)  รับเช็คจากงานการเงิน เช่น เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเงินเดินทางไปราชการ เงินค่าเลี้ยงรับรอง นำมาจ่ายให้บุคคลในกอง
7)  ดำเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินต่างๆ
8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                              1.3 หน่วยเลขานุการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานการจัดประชุม  เป็นเลขานุการให้ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  เป็นเลขานุการให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายได้แก่
1) เป็นเลขานุการในการประชุมติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร     จัดสถานที่ จัดรายงานการประชุม  บันทึกรายงานการประชุมของกองแผนงาน
2) เป็นเลขานุการให้ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
3) เป็นเลขานุการให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4) จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่/เครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่กองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ
5) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของ   กองนโยบายและแผน
6)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                              1.4 หน่วยประสานงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการประสานงาน  จัดทำทะเบียนข้อมูลสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน สื่อประชาสัมพันธ์  สร้างเครือข่ายประสานงาน  จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรของกองนโยบายและแผน  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายได้แก่
                                             1)  ศึกษา สำรวจ และกำหนดภารกิจทั้งหลัก  และภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกกองนโยบายและแผน
                                             2)  จัดทำทะเบียนข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านตัวบุคคล   คณะบุคคลหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสานการดำเนินงานร่วมกัน  โดยแยกออกเป็นภายในและภายนอกสถาบัน
                                             3)  กำหนดรูปแบบ ภารกิจ ขั้นตอน  วิธีการ  ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการประสานงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเรื่องที่จะประสานงานภายนอกกองนโยบายและแผน
                                             4) จัดเตรียมเอกสารหรือสื่อเครื่องมือช่องทางเพื่อให้มีความพร้อมเอื้อประโยชน์และสะดวกต่อการประสานงาน
                                             5)ดสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
                              8)ดรวบรวมและจัดทำประวัติบุคคลากรในกองกองนโยบายและแผน
                              9)  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองนโยบายและแผน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  เอกสาร  แผ่นพับ แผ่นป้าย  จดหมายข่าว  เว็บไซต์ ฯลฯ
                              10) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในงานเฉพาะกิจของกองกองนโยบายและแผน เช่น การจัดประชุม  อบรม  สัมมนา ฯลฯ 
               11)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5 หน่วยกิจการพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานกิจการและโครงการอื่น ที่มิได้กำหนดไว้ในหน้าที่ของงานหรือหน่วยใดหน่วยหนึ่งภายในกองโยบายและแผน  และเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆภายในกองนโยบายและแผน

2. งานวิเคราะห์งบประมาณ
               2.1 หน่วยวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดิน  
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับด้านการจัดทำเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย จัดทำงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้งเสนอข้อมูลเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานและโครงการต่างๆ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
1) ประสานงานและจัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีในส่วนของ
คณะ/หน่วยงาน และสรุปรวมทั้งมหาวิทยาลัย
2) เก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้วิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูล
เบื้องต้น
3) วิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณแผ่นดินประจำปีของมหาวิทยาลัย
4) จัดทำเอกสารและเข้าชี้แจงคำของบประมาณแผ่นดินต่อคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
                                             5) จัดทำเอกสารและเข้าชี้แจงคำของบประมาณแผ่นดินต่อคณะอนุกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีในงบต่าง ๆ ดังนี้ 
–  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง) 
–  งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนการวิจัย) 
–   งบรายจ่ายอื่น ๆ
6)  จัดทำเอกสารแผนการใช้งบประมาณแผ่นดิน
                                             7)  จัดทำระบบวางแผนงบประมาณ (MTEF),e-Budgeting
                                             8)  รายงานการเบิกจ่าย ระบบ  GFMIS  ระบบงบประมาณ
                                             9) จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
10) ประสาน/วิเคราะห์ จัดทำกรอบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราวในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดินสรุปรวมทั้งสถาบัน
11) วิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณของสถาบัน เพื่อการแก้ไข และ
เสนอแนวทางการใช้เงินให้ถูกต้องตรงเป้าหมายมากที่สุด
12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
               2.2 หน่วยวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายได้    
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับด้านการจัดทำเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย จัดทำงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้งเสนอข้อมูลเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายได้ให้แก่หน่วยงานและโครงการต่างๆ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
                                             1) ประสานงานและจัดทำงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของคณะ/หน่วยงาน และสรุปรวมประมาณการรายรับ – รายจ่าย เงินรายได้ทั้งสถาบัน  ดังนี้
                                              –  งบ บ.กศ.
                                             –  งบ กศ.ปช.
                                             –  งบสถานบัณฑิตศึกษา
                                             –  งบวิทยาลัยพยาบาล
                                             –  งบโครงการ อปท.
                                             –  งบโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
                                             –  งบโครงการพัฒนาครูฯ
                                             –  งบโครงการจัดการศึกษานอกมหาวิทยาลัย
              –  งบเฉพาะกิจอื่นๆ
2) เก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูล เบื้องต้น
                                             3) วิเคราะห์การประมาณการรายรับ – รายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานต่างๆ
4) วิเคราะห์การใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขและเสนอแนว
เสนอแนวทางการใช้เงินรายได้ที่ถูกต้องและเหมาะสม
5) ประสาน/วิเคราะห์ จัดทำกรอบพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวในส่วนของเงินงบประมาณเงินรายได้สรุปรวมทั้งสถาบัน
              6) จัดทำเอกสารแผนการใช้เงินนอกงบประมาณทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
7) วิเคราะห์การใช้เงินของมหาวิทยาลัย เพื่อการแก้ไข และเสนอแนว
ทางการใช้เงินให้ถูกต้องตามเป้าหมายมากที่สุด
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 หน่วยจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิต
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
1) จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่มสาขาวิชา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
                              2) จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับทุกผลผลิต คือ ผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
3) รายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) กำหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงาน
5) ติดตามประเมินแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 หน่วยควบคุมและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   สรุปและจัดทำรายงานผลการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
               1)  จัดทำบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
               2) จัดทำข้อมูลการใช้จ่ายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้      ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
3) สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณทุกประเภทเพื่อประกอบการรายงานต่าง ๆ
                                             4) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณทุกประเภทต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยทราบรายไตรมาส      
                                             5) รายงานงบประมาณเฉพาะกิจอื่น ๆ
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 หน่วยติดตามและรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการติดตาม  เร่งรัด  การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ  รวมถึงจัดทำรายงานเผยแพร่ ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่งบประมาณและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
1) จัดทำแผนการดำเนินงานติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2) ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
3) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
4) จัดทำรายงานผลการติดตาม  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
                                             5) จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทราบ
                                             6) ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงนต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบราชการ
               3.1 หน่วยวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว รายปี  ติดตามประเมินผล  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นรายปี  สนับสนุน ภารกิจของหน่วยอื่นๆในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
1) วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายอุดมศึกษาไทย
2) วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
3) วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน/ปัญหาของมหาวิทยาลัย
4) วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี
5)  จัดทำแผนการพัฒนาระยะยาวของมหาวิทยาลัย
6)  วิเคราะห์ ประสาน การจัดทำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย
7) วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี
8) ศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเป้าหมาย แนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนา สถาบันในระยะยาว
9) ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน ภารกิจของหน่วยอื่นๆในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย
10)  วิเคราะห์แผน/โครงการของมหาวิทยาลัย
11)  ประสานด้านการวางแผนกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ
12) ประสานงานด้านการวางแผนภายในมหาวิทยาลัย
13) รายงานผล/แผนปฏิบัติงาน จากคณะ/หน่วยงาน
14) ติดตามและรายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์/การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีทุกประเภท
15) ติดตามประเมินผลโครงการเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
16) ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอื่นในงานในด้านพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผน การพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนา
               17) จัดทำ/ทบทวนโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย
               18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 หน่วยวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการจัดทำ  ติดตาม และรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวง และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่

 1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี 
 2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 3. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
 4. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 5. จัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. จัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. หน่วยการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)

มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์และเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ จัดทำเอกสาร และประสานงาน ติดตาม     และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
1) จัดทำเอกสารประกอบการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลเพื่อการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวชี้วัดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
2) จัดทำเอกสาร ประสานงาน การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย
3) จัดทำเอกสารประกอบการทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีกับเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4)  จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 
5)  จัดทำรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ  6  เดือน   9 เดือน 12 เดือน  รายงานต่อเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6)  กรอกข้อมูลผลการประเมินตนเองรอบ  6  เดือน   9 เดือน 12 เดือน      ในระบบ e – SAR Card
7)  จัดเตรียมเอกสรและประสานงานบุคลากร หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
8)  การจัดสรรเงินรางวัลตามผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

 1. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. หน่วยการประกันคุณภาพ

มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผน  จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ  รายงานผลการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย  วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
               1) นำนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาแปรเป็นแนวทางปฏิบัติ
               2)  จัดทำและดำเนินงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
3) กำหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน
4) จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน
5) เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองนโยบายและแผน       
6)  จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน                              
7)  จัดทำวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กองนโยบายและแผน ให้ได้มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
8) จัดทำ พัฒนา และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
9) ศึกษา ค้นคว้า จัดทำเอกสารข้อมูล และเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงจัดเผยแพร่ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน                    ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
4. งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูล
               4.1 หน่วยวิเคราะห์และจัดทำสถิติการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  เผยแพร่ ข้อมูลสถิติด้านการเรียน  การสอน  หลักสูตร  มาตรฐานหลักสูตร  คุณวุฒิคณาจารย์ เป็นต้น เพื่อบริการ  สนับสนุนการดำเนินงานด้านแผนงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
               1) ประสานการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ เป็นต้น เป็นประจำทุกภาคเรียน/ปีการศึกษา
               2) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผน
3) จัดทำสถิติการศึกษาและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
                                             4) บริการข้อมูลเพื่อการวางแผนและการจัดทำงบประมาณแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
                                             5)  จัดทำสถิติการศึกษาและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย
                                             6)  รายงานสถิติการศึกษาประจำปี ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                                             7) บริการข้อมูล สถิติการศึกษาและสารสนเทศแก่ผู้ที่มาขอใช้บริการ
                                             8)  เผยแพร่ข้อมูลสถิติการศึกษาและสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  เอกสาร แผ่นพับ  แผ่นป้าย จดหมายข่าว เว็ปไซต์  ฯลฯ
9)  จัดทำข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
               10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                                                                                
4.2 หน่วยวิเคราะห์และจัดทำรายงานประจำปี  ข้อมูลสารสนเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทุกด้าน  เพื่อจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปี  รายงานสารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
1) จัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของกองนโยบายและแผน
2)  จัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนและการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย
               3) จัดทำสถิติการศึกษาและสารสนเทศเฉพาะกิจอื่น ๆ
                                              4)  จัดทำเอกสารสารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัย
                                          5) ประสานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย
                 6)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 หน่วยเว็ปไซด์
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับ  การจัดทำระบบเว็ปไซด์  การรายงานข้อมูล  ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ผลการดำเนินงาน  ตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์ของกองนโยบายและแผน

 1. พัฒนาระบบเว็ปไซด์ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน
 2. สำรวจฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลให้อยู่ในระบบรายงาน

ผลได้ถูกต้องตลอดเวลา
                                             4)  วิเคราะห์ ประมวลผลและรายงานข้อมูล ปฏิทินการปฏิบัติ  ผลการดำเนินงาน  ตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์งานกองนโยบายและแผน

 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้เป็นฐานข้อมูลแบบ

เชื่อมโยง

 1. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.4 หน่วยวิจัยสถาบัน
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาของมหาวิทยาลัย  เสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา  ดำเนินการ และรายงาน  เผยแพร่ ผลการวิจัยให้ผู้บริหาร  บุคลากร หน่วยงานต่างๆ ทราบ
1)  ศึกษา วิเคราะห์สภาพการปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดประเด็นการวิจัย
2)  ดำเนินการวิจัยสถาบัน (อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง)
3)  เผยแพร่ รายงานผลการวิจัย
4)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานวิเทศสัมพันธ์
               5.1 หน่วยความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับ
               1)  ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
               2)  ประสานความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
               3)  ประสานการลงนามในสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงาน  สถาบัน  และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
               4)  ประสานงานดูแลผู้เชี่ยวชาญ  อาสาสมัคร และนักศึกษา                   ชาวต่างประเทศ
5)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.2 หน่วยทุนและความร่วมมือระหว่าง
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการประสานการขอทุนต่างประเทศ  การฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ  การประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการขออาสาสมัคร ผู้เชี่ยวชาญ และการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันในต่างประเทศ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้แก่

 1. ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานต่างประเทศ
 2. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
 3. แผนการขออาสาสมัครระยะยาว
 4. การจัดทำคำขออาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญ
 5. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันในต่างประเทศ
 6. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์สถาบันในประเทศ
 7. โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.3 หน่วยพิธีการและสารนิเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการประสานงานการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับต่างประเทศ การจัดทำข้อมูลเอกสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ความร่วมมือ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่สนใจทั้งภายในและภายนอก ได้แก่

  • ร่าง-โต้ตอบหนังสือต่างประเทศ
  • คำกล่าวรับรองเป็นภาษาต่างประเทศ
  • ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศ
  • ประสานการจัดรายการดูงานผู้รับทุนต่างประเทศ
  • จัดประชุมสัมมนาและประสานกิจกรรมการต่างประเทศ
  • ดำเนินการอำนวยความสะดวกเรื่องจัดทำหนังสือเดินทาง ต่ออายุ VISA  และ PASSPORT
  • อำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารในการขอ และต่อใบอนุญาตทำงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำข้อมูล เอกสารประชาสัมพันธ์  รวมทั้งเผยแพร่การดำเนินงานด้านการต่างประเทศ
  • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ความร่วมมือ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่สนใจทั้งภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย