ประวัติ

Share Buttons

ประวัติกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2547 มีส่วนราชการภายในตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 คือ สำนักงานอธิการบดี และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมาในวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองกลาง และกองนโยบายและแผน
การดำเนินงานของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ละแมนชัย เป็นอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภธัชวุฒิ ตู้พจ (พ.ศ. 2549 – 2551) ดร.สมภารธัชกร ศิโลศรีชัย (พ.ศ. 2551 – 2552) เป็นรักษาการผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน โครงสร้างภายในกองนโยบายและแผน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานงบประมาณ งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบราชการ มีบุคลากรสายวิชาการ 4 คน สายสนับสนุน 3 คน ช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ เป็นอธิการบดี ดร.วัชรยุทธ บุญมา (พ.ศ. 2552 – 2554) ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี (พ.ศ.2554 – 2556) เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน โดยโครงสร้างการบริหารงานภายในมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน คืองานบริหารงานทั่วไป งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบราชการ งานงบประมาณ งานสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ มีบุคลากรสายวิชาการ 1 คน สายสนับสนุน 7 คน

ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน เป็นการดำเนินงานภายใต้ตำแหน่งรักษาการอธิการบดี จำนวน 6 คน คราวละ 6 เดือน มีนายรังสรรค์ พรมเดื่อ (พ.ศ. 2556 – 2558) นางเกษราพร นาคคำ (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน) เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๓๓๔/๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานออกแบบและก่อสร้าง บุคลากรสายสนับสนุน ๑๘ คน